งานคือเงิน 02/02/58

ข่าว

  งานคือเงิน 02/02/58

  หมึกเขียว

   2 ก.พ. 2558 05:01 น.

   คนขยัน อดทน ย่อมสามารถฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปถึงเส้นชัยแห่งชีวิตในที่สุด

   หมึกเขียว ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้ทุกคน พร้อมอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันที่ งานคือเงิน

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี รับ วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ) 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับใบ อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) มีความสามารถออกแบบและคำนวณงานด้านวิศวกรรม อำนวยการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ มีความสามารถประเมินราคาเกี่ยว กับโครงการต่างๆ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่อง กลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม, สำนักกิจการนักศึกษา รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office อย่างดี (หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้เสร็จตามกำหนด มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานได้ถูกต้อง แม่นยำ มีความรู้ด้านการบริหารงานทั่วไปเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีทักษะด้านการสื่อสารและติดต่อประสานงานอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อุทิศตัวในการทำงาน และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม สมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2473-7000 ต่อ 1104, 1111, 1112 ถึง 6 ก.พ.นี้

   สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 1 อัตรา อายุ 30 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา การเงินหรือการบัญชี, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 1 อัตรา อายุ 20–35 ปี วุฒิ ประกาศนีย-บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา บริหารธุรกิจ การ เงิน การบัญชี การจัดการ ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2256-4054, 0-2256-4058 ถึง 6 ก.พ.นี้

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง อายุไม่เกิน 65 ปี วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท กรณีเคยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ ต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่า หรือ กรณีทำงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการของหน่วยงานนั้นๆ หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และการบริหารอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานได้อย่างดี มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างดี มีประวัติการทำงาน และการครองตนที่เหมาะสมกับตำแหน่งเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานที่จะพัฒนาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความพร้อมทางด้านสุขภาพ และสามารถปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี สามารถอุทิศตน อุทิศเวลาให้แก่งานของศูนย์วิทย-พัฒนา มสธ. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอันอาจขัดแย้งต่อการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนใจสอบถามและสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รับถึง 10 ก.พ.นี้

   กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ หน่วยงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชา บัญชี พาณิชยการ หรือ บริหารธุรกิจ สมัครที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 เลขที่ 20/1 ถนนนิกรสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รับระหว่าง 16 ก.พ.-20 ก.พ.นี้

   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ปฏิบัติกลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. มีความรู้ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล รวมถึงด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ มีความรู้และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point, E–mail, Internet) ในระดับที่ใช้งานได้ดี มีความรู้และทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ มีมนุษยสัมพันธ์ ใช้ทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีม, นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ส่วนมาตร-ฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม 2 อัตรา และ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา หรือ จิตวิทยา ต้องสอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หรือตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ระหว่าง 3 ก.พ.- 17 ก.พ.นี้

   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ศิลปะการแสดง หรือการละคร ต้องมีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการแสดง การละครตะวันตก หรือ วรรณกรรมการ ละคร (หากมีประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การจัดการแสดงละครเวที และมี
   ผลงานทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือสำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 20 ก.พ.นี้

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัดงานนโยบายและแผน วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office อย่างดี (หากสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดทำคำของบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-3001 (-9) ต่อ 3242, 3240, 3010 ถึง 27 ก.พ.นี้

   ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เขียนข่าวและบทความ 1 อัตรา, สื่อมวลชนสัมพันธ์ 1 อัตรา และ กิจกรรมสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ โฆษณา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านการเขียนข่าว บทความ การสัมภาษณ์ ประสานงาน และการจัดทำวารสารข่าว (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word) ได้ สมัครที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกอานันทมหิดล (ชั้น 1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2256 -4183, 0-2256-4462 ถึง 27 ก.พ.นี้

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องสำเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ ทหารแล้ว สมัครที่หน่วยบุคคล งานทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-5394-4210 ถึง 27 ก.พ.นี้

   สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร ฝ่ายบริการโภชนาการ สวนจิตรลดา 1 อัตรา เพศหญิง อายุ 25–35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาด ไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2256-4054, 0-2256-4058 ถึง 27 ก.พ.นี้

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 01:37 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์