ข่าว

วิดีโอ

"สมมาตร์" ขาดคุณสมบัตินั่ง ผอ.องค์การค้า

ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้ “ณรงค์” สอบสวน “ยอดเยี่ยม” ขู่ฟ้องบอร์ด สกสค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา นายศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ผผ 20/22 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งถึงนายสมคิด หอมเนตร สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องที่ร้องเรียนกล่าวหากรณีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีการดำเนินการที่มิชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยในหนังสือระบุว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่รับฟัง เป็นที่ยุติแล้วว่า นายสมมาตร์ มีศิลป์ ซึ่งได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการองค์การค้าฯ มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการ สกสค.เรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯ ลงวันที่ 4 ก.ค.2555 ข้อ 1.10 ถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ และข้อ 1.11 เป็นผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับองค์การค้าฯ เนื่องจากถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบ ทุจริต เบียดบังยักยอกทรัพย์สินขององค์การค้าฯ ปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

“ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 69/2557 ทำความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะไปยัง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้กำกับดูแล สกสค. ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นนายสมมาตร์เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าว และหากผลการสืบสวนพบว่านายสมมาตร์มีคุณสมบัติต้องห้ามจริง ให้มอบหมายผู้มีอำนาจตามกฎหมายออกคำสั่ง เลิกสัญญาจ้างต่อไป ทั้งนี้ สำหรับข้อชี้แจงของ สกสค. ที่อ้างว่าเมื่อพิจารณาคำสั่งคุรุสภา ที่ 15/2547 เรื่องการบอกเลิกสัญญาจ้างของนายสมมาตร์ในขณะนั้น ไม่พบเหตุที่นายสมมาตร์ถูกลงโทษนั้น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจรับฟังได้” ในหนังสือระบุ

ด้านนายยอดเยี่ยม ศรีมันตะ ที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ อดีตคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า ตนจะฟ้องทั้งแพ่งและอาญาบอร์ด สกสค.ที่แต่งตั้ง นายสมมาตร์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตนเคยทักท้วงมาแล้วฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ.

นายศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ผผ 20/22 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งถึงนายสมคิด หอมเนตร สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) 22 ม.ค. 2558 00:33 22 ม.ค. 2558 00:33 ไทยรัฐ