ข่าว

วิดีโอ

ภาคประชาชนพอใจเนื้อหาร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ

สนช.เตรียมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ วาระ 2 รายมาตรา กมธ.วิสามัญฯ  เผยเพิ่ม ‘ความมั่นคง’ ในนิยาม ตั้งปลัด กห. นั่ง คกก.กองทุน เน้นสร้างสรรค์สื่อไม่กระทบความมั่นคง ไม่ใช่ปราบปราม ปัดตอบเกี่ยวโยง ม.112

สืบเนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา ด้วยเสียงเห็นด้วย 176 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 5 เสียง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธาน ระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน และระยะเวลาทำงาน 30 วัน ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเสร็จแล้ว และจะนำเข้าสู่การประชุม สนช.ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 8 ม.ค. 2557

น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ให้นำร่างกฎหมายภาคประชาชนที่พิจารณาสมบูรณ์ในสมัยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบกับฉบับรัฐบาล ปรากฏว่า มีการแก้ไขเพิ่มเติมในหลายมาตราตามร่างกฎหมายฉบับเดิม

โดยยกตัวอย่าง มาตรา 3 เพิ่มเติมเรื่อง ‘ความมั่นคง’ เข้าไว้ในนิยาม สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หมายความว่า สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความมั่นคง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข

เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวต่อว่า มีการเพิ่มเติมในมาตรา 14 ให้แต่งตั้ง ‘ปลัดกระทรวงกลาโหม’ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย พร้อมกับวางโครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกขึ้น 1 คณะ จากผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความอิสระในการทำงานให้เกิดขึ้น ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการออกแบบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดความหลากหลาย และช่วยป้องกันการเข้าแทรกแซงของระบบราชการ

เมื่อถามถึงการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานกองทุน น.ส.เข็มพร ระบุว่า จากเดิมร่างกฎหมายฉบับรัฐบาลไม่มีกำหนดไว้ แต่ได้เพิ่มเติมให้มีการจัดสรรเงินในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กปทส.) คงไว้ตามร่างกฎหมายก่อน

“ภาคประชาชนพอใจเนื้อหาภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหากการพิจารณาถูกเลื่อนออกไปอีก ก็อาจด้วยมีวาระอื่นที่สำคัญมากกว่า แต่ในที่สุด เชื่อว่าจะถูกผลักดันเป็นกฎหมายบังคับใช้ในรัฐบาลชุดนี้” เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าว

ด้านนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวถึงขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. โดยในวาระ 2 เป็นรายมาตรา และวาระ 3 ทั้งฉบับ ซึ่งหลังจากผ่านความเห็นชอบทั้งหมด จะส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวกลับไปยังรัฐบาล เพื่อทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษามีบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ หาก สนช.พิจารณากระบวนการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา ออกจากตำแหน่ง ใช้ระยะเวลายาวนาน อาจทำให้การพิจารณากฎหมายฉบับนี้ล่าช้าออกไป แต่คงพยายามพิจารณาให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้

สำหรับการเพิ่มเติมประเด็น ‘ความมั่นคง’ ไว้ในนิยาม ‘สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์’ กรรมาธิการวิสามัญฯ ระบุว่า กรรมาธิการฯ บางรายเห็นว่า เรื่องความมั่นคงมีความสำคัญ สื่อบางประเภทที่ไม่สร้างสรรค์อาจก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงได้ แต่จะเกี่ยวข้องกับมาตรา 112 กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ คงพูดแทนไม่ได้ เพียงแต่เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็มีมติกันไป

“พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ ไม่ใช่การปราบปรามสื่อ เพราะการปราบปรามมีกฎหมายฉบับอื่นอยู่แล้ว” นายมณเฑียร กล่าว.

สนช.เตรียมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ วาระ 2 รายมาตรา กมธ.วิสามัญฯ เผยเพิ่ม ‘ความมั่นคง’ ในนิยาม ตั้งปลัด กห. นั่ง คกก.กองทุน เน้นสร้างสรรค์สื่อไม่กระทบความมั่นคง ไม่ใช่ปราบปราม ปัดตอบเกี่ยวโยง ม.112 6 ม.ค. 2558 22:13 6 ม.ค. 2558 23:49 ไทยรัฐ