ไลฟ์สไตล์
100 year

ปรับขึ้นบำนาญ

ซี.12
7 ม.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

หลังจากการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้วก็มาถึงเรื่องราวของการปรับเงินค่าครองชีพช่วยอดีตข้าราชการผู้รับบำนาญอีกทางหนึ่ง

รายการนี้ออกมาในรูปแบบของ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่...) พ.ศ....โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ มีที่มาจากการที่กระทรวงการคลังนำเสนอต่อ ครม.ว่า

1.ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยประการหนึ่งระบุว่า “...จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม...” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให้ปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อย โดยปรับบัญชีเงินเดือนระดับตำแหน่งไม่เกินระดับชำนาญการ หรือระดับ 7 หรือชั้นยศพันโท จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1 ขั้น หรือร้อยละ 4 รวมทั้งปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงทุกระดับ และโดยที่ในการปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ กระทรวงการคลังจะพิจารณาในการปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ควบคู่กัน เพื่อให้มีความสอดคล้องกันในด้านค่าครองชีพ

2.ที่ผ่านมาเมื่อมีการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีการปรับเพิ่ม ช.ค.บ.ให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามแนวทางเดียวกันด้วยเสมอ เช่น ในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ในอัตราร้อยละสี่และร้อยละห้า โดยมีการปรับเงิน ช.ค.บ.ให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสี่และห้าเช่นเดียวกัน โดยล่าสุดได้ให้ความช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญด้วยการประกันรายได้ขั้นต่ำให้ได้รับบำนาญรวมกับ ช.ค.บ.แล้วไม่ต่ำกว่าเดือนละ 9,000 บาท ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521

3.การปรับเพิ่ม ช.ค.บ. ตามที่ กค.เสนอ เพื่อให้มีรายได้ต่อเดือนในจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการครองชีพแก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญได้ประมาณ 533,328 ราย

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาที่กำลังจะออกมานี้กำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญอยู่แล้วในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ให้ได้รับ ช.ค.บ.ในอัตราดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญและ ช.ค.บ.อยู่แล้วให้ได้รับ ช.ค.บ.เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 4 ของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญ และ ช.ค.บ.ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

2.ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ.ในอัตราเดือนละร้อยละ 4 ของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

ทั้งหมดนี้เป็นข่าวให้ดีใจกันแล้วแต่จะได้รับจริงเร็วช้าอย่างไรอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าทำงานกันเร็วแค่ไหนในการออกพระราชกฤษฎีกา.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ปรับขึ้นบำนาญร่างพระราชกฤษฎีกาค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10:06 น.