ข่าว
100 year

คัดเลือกเข้า นอ.

ซี.128 ธ.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

การคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาอบรมในโรงเรียนนายอำเภอเป็นปัญหาหนักอกในกรมการปกครองมาทุกยุคทุกสมัย

อธิบดีกรมการปกครอง ไม่ว่ายุคใดสมัยใดต่างพยายามทำให้ดีที่สุดตามหน้าที่แต่อุปสรรคขวากหนามนั้นใหญ่หลวงนักจนบางครั้งบางคราวมีเรื่องอื้อฉาวติดตามมา

ล่าสุดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในสายการคัดเลือกกลุ่มผู้มีประสบการณ์กันบ้างเล็กน้อย โดย นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะประธาน อ.ก.พ.กรมการปกครอง ออกประกาศยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อบางส่วนโดยระบุว่า

เนื่องจากมีข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มผู้มีประสบการณ์ ได้มีหนังสือยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเอง รวมทั้งได้ทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯได้พิจารณาข้อทักท้วง และดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า ผลคะแนนดังกล่าวมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งเกิดจากการประมวลผลคะแนนในบางองค์ประกอบเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการบางรายมีความคลาดเคลื่อน ประกอบกับการกรอกข้อมูลในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯของข้าราชการผู้สมัครบางราย ได้กรอกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางราชการตามทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) เช่น ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลประวัติทางวินัย หรือการระบุข้อมูลการได้รับรางวัลในระดับต่างๆของข้าราชการ

จากสาเหตุดังกล่าว ทำให้การประมวลผลคะแนนมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดในประกาศฯ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มผู้มีประสบการณ์ทุกราย จึงมีการตรวจสอบ และประมวลผลคะแนนใหม่ และจากการพิจารณาข้อเท็จจริงและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการจากทะเบียน ประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และบันทึกข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯใหม่ทุกรายและทำการประมวลผลคะแนน ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนจริงและเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งการดำเนินการได้จนได้ข้อยุติ

จึงประกาศให้ยกเลิกประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอบางส่วน จำนวน 12 รายโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสิทธิทั้ง 12 ราย ดังกล่าวข้างต้น หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งประกาศต่อประธาน อ.ก.พ.กรมการปกครอง ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ

แล้วให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มผู้มีประสบการณ์จำนวน 60 ราย ประกอบด้วยข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปกติ จำนวน 54 ราย และข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 ราย

สำหรับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกในกลุ่มผู้มีประสบการณ์ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ อ.ก.พ.กรมการปกครอง จะกำหนดให้เป็นผู้ มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบต่อไป

นี่เป็นตัวอย่างอันดีในการปฏิบัติราชการโดยไม่เห็นแก่หน้าใคร เมื่อพบข้อผิดพลาดบกพร่องก็รีบแก้ไขในทันทีโดยไม่พะวงกับการรักษาหน้าตา.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12คัดเลือกข้าราชการอบรมโรงเรียนนายอำเภอกรมการปกครอง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้