ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  โปรดเกล้าฯ 'วิทวัส รชตะนันทน์' นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

  ไทยรัฐออนไลน์6 ธ.ค. 2557 17:35 น.
  SHARE

  โปรดเกล้าฯ "วิทวัส รชตะนันทน์" นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้ว

  วันที่ 6 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ เน้นการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างเสมอภาค ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยในเวทีโลก

  โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามคำแนะนำของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 ซึ่ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ได้กำหนดเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เผยแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างเสมอภาค สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยในเวทีโลก

  พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ต้องมุ่งเน้น 3 เรื่องสำคัญ เรื่องแรก ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม ไม่ล่าช้า เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง เน้นการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม ปรับช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียน เพิ่มความสะดวกโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น ต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เพื่อสร้างสังคมที่สงบและมีความสุข

  เรื่องที่สอง มุ่งสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วางรากฐานสร้างเครือข่าย ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เน้นการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของคุณธรรม ปลูกฝังค่านิยมคนไทยให้เคารพกฎหมาย และเข้าใจในขอบเขตสิทธิและเสรีภาพที่แต่ละฝ่ายพึงมี ประชาชนแต่ละภาคส่วนก็ต้องมีจริยธรรมด้วยเช่นกัน เพื่อให้บ้านเมืองมีความมั่นคง และอยู่บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

  เรื่องที่สาม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถให้ข้อพิจารณา และข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและรัฐสภาได้เป็นอย่างดีและถูกต้อง รวมถึงการใช้อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน และผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนย้ำบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก โดยในปี 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินระดับโลก ครั้งที่ 11 หรือ “The 11th International Ombudsman Institute (IOI) World Conference” ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินนานาประเทศ เข้าร่วมกว่า 150 คณะ การจัดประชุมดังกล่าวจะเป็นการสร้างและส่งเสริมบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย ให้ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินแทน นายพรเพชร วิชิตชลชัย ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

  ปัจจุบัน พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ อายุ 62 ปี เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2495 สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2548 (วปอ. 2548) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 โดยเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับหมวด กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 2 เคยดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เลขาธิการสภากลาโหม ตุลาการศาลทหารสูงสุด รองปลัดกระทรวงกลาโหม เคยรักษาราชการปลัดกระทรวงกลาโหมก่อนการเกษียณอายุราชการ และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วิทวัส รชตะนันทน์ผู้ตรวจการแผ่นดินโปรดเกล้าฯข่าวการเมืองพรเพชร วิชิตชลชัย

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 18:38 น.