ข่าว
100 year

กมธ.บริหารฯ ชง 5 ข้อ ตั้งองค์กรจริยธรรม-ธรรมาภิบาลแห่งชาติ

ไทยรัฐออนไลน์4 ธ.ค. 2557 17:00 น.
SHARE

กมธ.ระบบบริหารฯ ชง 5 ข้อ ตั้งองค์กรจริยธรรม-ธรรมาภิบาลแห่งชาติ-ปฏิรูประบบงบประมาณให้ ปชช.มีส่วนร่วม

วันที่ 4 ธ.ค. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ แถลงถึงข้อเสนอที่จะให้มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 5 ประเด็น คือ 1.ให้จัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ใช้ชื่อ “คณะกรรมการจริยธรรมและธรรมาภิบาลแห่งชาติ” มีอำนาจในการพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ วางมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ขาดคุณธรรมอย่างจริงจัง ส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหารประเทศด้วยการปฏิรูประบบ การคัดเลือก สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ให้ได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีและเก่งเข้ามาทำงาน ทั้งนี้ เชื่อว่าจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 50-60%

2.ปฏิรูประบบงบประมาณให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของชาติ และให้มีการอนุมัติงบประมาณที่เท่าทันสถานการณ์ ประเมินประสิทธิภาพการใช้งบประมาณที่ผลของโครงการ เพิ่มอำนาจ ปชช.ลดอำนาจรัฐ สร้างดุลยภาพส่วนกลาง-ท้องถิ่น

3.เพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทุกด้าน จำกัดบทบาทภาครัฐ ลดการแทรกแซงของรัฐในกลไกตลาด ลดขนาดภาครัฐให้เล็กลง 4.กำหนดขอบเขตภารกิจ อำนาจหน้าที่และจัดดุลความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างราชการบริการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพิ่มอำนาจประชาชน ลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ และอำนาจส่วนกลาง พร้อมขยายบทบาทท้องถิ่นมาทดแทน

5.ให้ระบุข้อความในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบาทของรัฐด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การป้องกันประเทศอันเป็นผลประโยชน์ของชาติ และจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว เพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน แนวทาง การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงระยะปานกลางต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กมธ.ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์รัฐธรรมนูญสปช.ปฏิรูปประเทศระบบราชการข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้