ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  โปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 1,235 รูป รับ 5 ธันวา

  ไทยรัฐออนไลน์3 ธ.ค. 2557 18:34 น.
  SHARE

  โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 1,235 รูป ในโอกาส 5 ธันวา

  วันที่ 3 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 2 ฉบับ โดยแบ่งเป็นพระสงฆ์ทั้งในประเทศ จำนวน 1,197 รูป และต่างประเทศ จำนวน 38 รูป รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,235 รูป โดยทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557

  ทั้งนี้ ส่วนของพระสงฆ์ในต่างประเทศ จำนวน 38 รูป มีดังนี้

  1.พระราชธรรมวิเทศ เป็น พระเทพมงคลวิเทศ พิเนตศาสนกิจ พิพิธธรรมธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

  2.พระวิเทศธรรมรังษี เป็น พระราชมงคลรังษี สุธีวิเทศศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

  3.พระวิเทศธรรมกวี เป็น พระราชธรรมวิเทศ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพุทธานุสรณ์ สหรัฐอเมริกา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสงัฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

  4. พระวิเทศโพธิคุณ เป็น พระราชรัชวิเทศ พิเนตศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น ญี่ปุ่น มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

  5. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ มงคล สถิต ณ วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาวชริวิเทศ

  6. พระครูวิเทศพรหมคุณ สถิต ณ วัดพรหมคุณาราม สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระวิเทศพรหมคุณ

  7. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ สถิต ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระวิเทศภาวนาจารย์

  8.พระครูปลัดสุวฒันโพธิคุณ สุเทพ สถิต ณ วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา สาธารณรัฐอินเดีย เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวิเทศโพธิคุณ

  9.พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ ภูเบศ สถิต ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาธรรมวิเทศ

  10.พระครูโสภิตจริยาภรณ์ สถิต ณ วัดพุทธไทยเชตะวัน มาเลเซีย เป็น พระราชาคณะมีนามว่า พระโสภณจริยาภรณ์

  11.พระครูวิเทศธรรมภาวนา สถิต ณ วัดธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระวิเทศภาวนาธรรม

  12. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ บัณฑิต สถิต ณ วัดพระธรรมกายไทเป สาธารณรัฐประชาธิปไตยไต้หวัน เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวิเทศธรรมาภรณ์

  13.พระมหาปราโมทย์ 6 ประโยค วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็น พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์

  14. พระมหาธนภัทร์ 6 ประโยค วัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์ สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูศรีภัทรวิเทศ

  15. พระมหานวน 5 ประโยค วัดพุทธาวาส สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูสิริปัญญาวิเทศ

  16. พระมหาสุขุม 4 ประโยค วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูรัชมงคลวิเทศ

  17. พระครูปลัดคุณวัฒน์ สมพงษ์ วัดป่ากุสินาราบรมธาตุสถิต สาธารณรัฐอินเดีย เป็น พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์

  18. พระปลัด สุขี วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น พระครูวิธานภาวนา

  19. พระครูสังฆรักษ์ คําพอง วัดป่านานาชาติ สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูมงคลญาณ

  20. พระครูวินัยธร นที วัดพระธรรมกายออเรกอน สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูภาวนานันทวิเทศ

  21.พระครูวินัยธร สนทยา วัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็น พระครูภาวนาวิริยวิเทศ

  22.พระครูสังฆรักษ์ กฤตสกล วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็น พระครูภาวนาคุณวิเทศ

  23.พระครูสังฆรักษ์ รณรวี วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย เป็น พระครูภาวนาญาณวิเทศ

  24.พระครูปลัด อาคม วัดจิตราราม มาเลเซีย เป็น พระครูวิจิตรมงคลธรรม

  25.พระมหาณันท์มนัส 3 ประโยค วัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูสุตมงคลวิเทศ

  26. พระครูวินัยธร ทูลถวาย 3 ประโยค วัดมหาธาตุเจติยาราม สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูสุตญาณวิเทศ

  27. พระมหาอานันท์ ๓ ประโยค วัดพุทธาราม ราชอาณาจักรสวีเดน เป็น พระครูปริยัตินันทวิเทศ

  28. พระครูธรรมธร จําเนียร วัดป่าสามัคคี สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูวิเทศจิรธรรม

  29. พระครูวินัยธร ฐิติกร วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูวิเทศ กัลยาณธรรม

  30. พระครูปลัด ชน วัดไทยมิวนคิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็น พระครูวิเทศธรรมรังษี

  31. พระครูวินัยธร ถนอม วัดรัตนปัญญา สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูรัตนปัญญาวิเทศ

  32. พระครูปลัด สมพงษ์ วัดไทยออสเตรียธรรมาราม สาธารณรัฐออสเตรีย เป็น พระครูไพศาลศาสนกิจวิเทศ

  33. พระครูวินัยธร มานัด 3 ประโยค วัดพิกุลใหญ่ มาเลเซีย เป็น พระครูสุวรรณวุฒิธร

  34. พระสมุห์ วาสนา วัดพุทธคยา สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น พระครูวิเทศโชติธรรม

  35. พระอธิการเจริญ วัดบางเบร๊ะ มาเลเซีย เป็น พระครูวิริยพัฒนกิจ

  36. พระครูสังฆรักษ์ สมเพชร วัดสังฆรัตนาราม สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น พระครูวิเทศสังฆกิจ

  37. พระสมุห์ ประยูร วัดจงเจริญสุทธาวาส มาเลเซีย เป็น พระครูวิสทุธิ์วิริยคุณ

  38. พระอธิการมนูญ วัดพุทธทักษิณ มาเลเซีย เป็น พระครูสังวรพุทธิคุณ

  ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  สำหรับพระสงฆ์ที่ได้รับพระพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 1,197 รูป คลิกดูรายชื่อ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/025/1.PDF

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โปรดเกล้าฯราชกิจจานุเบกษาพระสงฆ์5 ธันวาสำนักนายกรัฐมนตรี

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 20:33 น.