ไลฟ์สไตล์
100 year

'ทปอ.' ยื่นข้อเสนอปฏิรูปประเทศ หนุน ลต. นายกฯ โดยตรง

ไทยรัฐออนไลน์3 ธ.ค. 2557 16:15 น.
SHARE

'ทปอ.' ยื่นข้อเสนอปฏิรูปประเทศ 6 ด้าน พร้อมหนุนเลือกตั้งนายกฯ โดยตรง

วันที่ 3 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นำโดย นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะรักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เข้ายื่นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศทั้ง 6 ด้านของ ทปอ.คือ ด้านการเมือง ด้านการกระจายอำนาจ ด้านการศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อให้พิจารณานำเป็นข้อมูลสำหรับการทำงานปฏิรูปประเทศ โดยมีสภาพลเมืองที่มาจากตัวแทนหลายฝ่าย มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ทั้งนี้ สาระสำคัญ

ข่าวแนะนำ

1.ด้านการเมือง สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง เหมือนกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และให้ ส.ส. มีที่มาจาก 2 ทางคือ จากการเลือกตั้งในพื้นที่ โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง และจากการเลือกตั้งของสาขาอาชีพ โดยให้ ส.ส.ทำงานด้านนิติบัญญัตติเท่านั้น พร้อมกำหนดให้มีสภาพลเมืองมีไม่เกิน 900 คน จากประธานสภาเทศบาลเลือกกันเองทั่วประเทศ อำเภอละ 1 คน โดยสภานี้จะใช้อำนาจทางตรงในการตรวจสอบ และเสนอแนะฝ่ายบริหารได้โดยตรง

2.ด้านการกระจายอำนาจ กำหนดให้ส่วนท้องถิ่น มาจาก 2 ทาง คือ มาจากการเลือกตั้ง และมาจากการสรรหาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่สมาชิกในท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่น มีอำนาจจัดเก็บภาษีโดยตรงให้มากขึ้น

3.ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา ทปอ. เสนอให้มีการปฏิรูป 6 ด้าน คือ 3.1 การปฏิรูปครูเพื่อการผลิตและพัฒนาครู อาจารยที่มีคุณภาพสูง โดยมีการวางระบบการผลิตและมาตรการจูงใจให้เข้าสู่วิชาชีพครู 3.2 การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อผลิตบุคลาการที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิต เพื่อการมีสัมมาชีพ 3.3 การเพิ่มและกระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดจัดการเรียนการสอนที่เข้าถึงบริบทวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 3.4 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการศึกษา การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 3.5 การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและปรับระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยการปฏิรูปในด้านนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง 3.6 ลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล

4.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทปอ.เสนอให้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายและพัฒนารวมของประเทศและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยจากภาคเอกชน 70% ภาครัฐ 30% โดยต้องลงทุนขั้นพื้นฐาน เช่น จัดตั้งห้องปฏิบัติการ หรือศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยระดับชาติ เป็นต้น

5.การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม ทปอ. เสนอให้นำแนวคิดยุติธรรมทางเลือกมาช่วยเสริมการทำให้เกิดกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ที่เอื้อต่อการเข้าถึงคนทุกกลุ่ม พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน สามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานด้านยุติธรรม ได้มีกลไกจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน และพัฒนากลไกการคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมที่เป็นกลุ่มเปราะบาง จากการถูกละเมิดซ้ำจากกระบวนการยุติธรรม และปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมแก่ยุคสมัย

6.ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ทาง ทปอ.เสนอการต่อต้านคอร์รัปชันใน 4 กลุ่มหลัก คือ 1.สถาบันอุดมศึกษา โดยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีขาว ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ และมีสมาชิกจากผู้มีส่วนได้เสียกับนักศึกษา กลุ่มวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนเพื่อภารกิจในการสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรอันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว ที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

2.พรรคการเมือง มีข้อเสนอให้จัดตั้งชมรมและคณะบุคคลภายในพรรค เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและเกื้อหนุนให้พรรคการเมืองและพรรคการเมืองมีรายได้โดยสุจริตเพื่อช่วยในการดำเนินงานของนักการเมืองและพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ส่วนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ อบจ. มีข้อเสนอเน้นให้มีการกลั่นกรองคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ตำแหน่งโดยมีกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ให้ประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบ และเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างเป็นจริงด้วย

และ 4.การทำงานของ ป.ป.ท. ที่ควรเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตต่างๆ ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว และหน่วยงานที่ทำหน้าที่ต่อต้านทุจริต เช่น ป.ป.ช. ศปท. ต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบในเรื่องความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทปอ.เลือกตั้งนายกฯปฏิรูปสปช.การเมืองข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:42 น.