วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขนส่งยืดเวลาเปลี่ยนป้ายแตกอีก 1 ปีฟรี

ขนส่งยืดเวลาเปลี่ยนป้ายแตกอีก 1 ปีฟรี

  • Share:

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ขบ.ได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่เพื่อทดแทนป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงาได้ฟรีออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 30 ก.ย.58 จากเดิมได้สิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วตั้งแต่ 30 ก.ย.57 เนื่องจากมีเจ้าของรถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายแตกลายงาอีกจำนวนมากยังไม่มาติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ทดแทน ทั้งนี้หากพ้นกำหนดดังกล่าว เจ้าของรถต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอแผ่นป้ายใหม่ในอัตราปกติแผ่นป้ายละ 100 บาท

สำหรับผู้ที่จะขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนดังกล่าวต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้าย โดยส่วนกลางยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ สำหรับส่วนภูมิภาคยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่รถอยู่ โดยเจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อและผู้ครอบครองรถสามารถใช้สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อมาติดต่อขอรับป้ายแตกลายงาได้ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม กรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเองให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้