ข่าว

วิดีโอ

สปช.เร่งสร้างพิมพ์เขียวปฏิรูปศึกษา

จี้เลิกกำหนดเรียนฟรีในรัฐธรรมนูญ คิดกลไกสกัดการเมืองแทรกแซง

ดร.สมเกียรติ ชอบผล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา และกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สปช. ในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง กมธ.การศึกษาฯอย่างเป็นทางการ ได้มีการหารือถึงกรอบข้อเสนอทางด้านการศึกษาที่จะเสนอให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในประเด็นหลักๆ ได้แก่ การกำหนดงานการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติ ความเสมอภาคทางการศึกษา การกระจายอำนาจ การส่งเสริมการเรียนรู้ การกำหนดให้มีกลไกตามกฎหมายเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และการกำหนดไม่ให้มีการแทรกแซงจากอำนาจการเมืองเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเดินหน้า ทั้งนี้ ได้มีการนำรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ มาพิจารณาว่ามีการกำหนดสาระด้านการศึกษาไว้อย่างไร เพราะส่วนตัวเห็นว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องโครงสร้างแต่น่าจะเป็นปัญหาในด้านการปฏิบัติ รวมทั้งคุณภาพของคนที่อยู่ในระบบมากกว่า

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่าวอีกว่า โดยส่วนตัวแล้วตนเห็นว่า ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่กำลังจะร่างขึ้นมานี้น่าจะมีการกำหนดประเด็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้กว้างๆ ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ แต่ไม่ควรที่จะไประบุเงื่อนไขว่าเป็นการจัดการศึกษาที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเรียนฟรี เพราะที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้จริง เป็นการเรียนฟรีที่ไม่ฟรีจริง นอก จากนี้ยังมีคนที่พร้อมจะจ่ายเงินเอง หากไม่กำหนดว่าเรียนฟรี คนเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะจ่ายได้อยู่แล้ว เพราะถือว่าการศึกษาเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง

ดร.สมเกียรติกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการจัดทำพิมพ์เขียวการปฏิรูปการศึกษา ว่าช่วงต่อไปโดยเฉพาะในทศวรรษที่ 21 ควรจะมีการปรับการศึกษาในเรื่องใดบ้าง อาทิ การปรับการเรียนรู้ ระบบบริหาร การประเมินผู้เรียนว่าควรออกมาในทิศทางใดในอนาคต อย่างไร ก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเหล่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นข้อสรุป แต่เป็นเพียงข้อหารือกันในเบื้องต้น หลังมีการลงนามตั้ง กมธ.การศึกษาฯ อย่างเป็นทางการแล้วจะมีการกำหนดในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น.

ดร.สมเกียรติ ชอบผล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา และกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7 พ.ย. 2557 00:52 7 พ.ย. 2557 00:53 ไทยรัฐ