ข่าว

วิดีโอ

เห็นชอบขยายตั๋วครูชั่วคราว 90 วันเปิดให้ทุกสังกัด

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมหารือกรณีที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับบุคคลที่ไม่ได้จบสาขาวิชาชีพครูในสาขาที่ขาดแคลนเข้ามาเป็นครูผู้สอนได้ จำนวน 86 สาขา โดยทางคุรุสภาจะออกหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 90 วัน เพื่อให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู สอศ.ได้นั้น ที่ประชุมเห็นว่าแนวทางดังกล่าว เป็นเรื่องที่ดีจึงอยากให้ขยายให้ครอบคลุมครูของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วย เพราะปัจจุบันสถาบันอาชีวะเอกชน และโรงเรียนสังกัด สพฐ.บางแห่งก็เปิดสอนสายวิชาชีพที่เป็นสาขาขาดแคลนเช่นเดียวกับ สอศ. ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักนิติการ สำงานปลัด ศธ. ไปดูรายละเอียดข้อกฎหมายต่างๆให้เรียบร้อย ก่อนเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ที่ผ่านมา ยังพบว่า 86 สาขาขาดแคลนครูที่ สอศ.สำรวจเดิมนั้น ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ บางแห่งยังต้องการครูสายอื่นๆอีก อาทิ สาขานิติศาสตร์ เพื่อมาสอนเรื่องกฎหมายแรงงาน สอศ.จึงจะสำรวจสาขาที่ขาดแคลนครูเพิ่มเพื่อเสนอต่อคุรุสภา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบหลักสูตรการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สามารถมาเป็นครูได้ด้วย.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมหารือกรณีที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 พ.ย. 2557 00:30 7 พ.ย. 2557 00:32 ไทยรัฐ