วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พลิก มติ สนช. 87:75 รับปมถอดถอน 'สมศักดิ์-นิคม' แล้ว!

พลิก มติ สนช. 87:75 รับปมถอดถอน 'สมศักดิ์-นิคม' แล้ว!

  • Share:

มติ สนช. 87:75 เสียง รับปมถอดถอน "สมศักดิ์-นิคม" งดออกเสียง 15 เสียง

วันที่ 6 พ.ย. 2557 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณารายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช 0028/0802 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2557 กรณีกล่าวหา นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตรองประธานรัฐสภา และตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช 0028/0804 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2557

กรณีกล่าวหา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา เป็นการกระทำที่ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ว่า เป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะพิจารณาถอดถอน ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 หรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม สนช. เมื่อวันที่ 17 ต.ค.

โดยเมื่อเวลา 14.10 น. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้กลับมาประชุมแบบเปิดเผยอีกครั้ง ภายหลังใช้เวลาประชุมลับประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที โดยเป็นการลงมติว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจของ สนช.ที่จะรับไว้พิจารณาถอดถอนหรือไม่

อย่างไรก็ตาม นายศักดิ์ชัย ธณบุญชัย สนช. ได้เสนอให้ลงมติลับ ซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบและให้กลับไปลงมติลับโดยไม่เปิดเผยว่า สมาชิก สนช.ลงมติแบบใด โดยผลการลงมตินั้น ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นว่า สนช.มีอำนาจรับเรื่องไว้พิจารณาด้วยคะแนน 87 เสียงต่อ 75 เสียง และงดออกเสียง 15 เสียง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้