ข่าว
100 year

มท.สั่งยกเว้นขอสำเนาทะเบียนบ้าน-บัตร ปชช. ติดต่อราชการ

ไทยรัฐออนไลน์4 พ.ย. 2557 16:26 น.
SHARE

กระทรวงมหาดไทย แจ้งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นขอสำเนาทะเบียนบ้านบัตร ปชช.ติดต่อราชการเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่าใช้จ่ายถ่ายเอกสาร แนะหากจำเป็นให้ จนท.จัดทำขึ้นเอง

วันที่ 4 พ.ย. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนมาก ที่ มท.0309.1/3784 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประะทศ และปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมติ ครม.วันที่ 11 ก.พ. 2546 เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรฉบับเจ้าบ้านที่นายทะเบียนจัดทำมอบให้เจ้าบ้านยึดถือไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ก็ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นจัดทำสำเนาขึ้นเอง เพื่อราษฎรไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านอีก และขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สั่งกำชับหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม.ดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากการปฏิบัติที่เคยดำเนินการอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับมติ ครม. ขอให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันยังคงปรากฏปัญหาเรื่องการเรียกหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ยื่นคำขอรับบริการเพื่อนำไป ประกอบเรื่องหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามมติ ครม. ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติ ครม. และเพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ จากหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัว ประชาชน

จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งนายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา และปลัดเทศบาล (เฉพาะเทศบาลที่จัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและให้บริการงานทะเบียนราษฎร) ถือปฏิบัติดังนี้

1. ให้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงงานของฝ่ายปกครองและงานอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนดให้เรียกเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจากประชาชนที่ยื่นคำร้องขอรับบริการ หรือกรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องได้สำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาสั่งการ หรือเพื่อการอื่นใดก็ตาม

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวหรือแนะนำให้ผู้ร้องไปขอคัดสำเนารายการทะเบียนบ้านหรือบัตร จากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม แต่ให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนารายการทะเบียนบ้านหรือรายการบัตรประจำตัว ประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนบ้าน นั้นแทน โดยไม่ต้องลงชื่อรับรองเอกสารก็ได้

2. ให้อำเภอและท้องถิ่นพิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง สามารถลดภาระของประชาชนในการติดต่อราชการ โดยเฉพาะประเด็นการเรียกเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับบริการในเรื่องต่างๆ

โดยถ้าเอกสารใดสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารต้นฉบับที่จัดเก็บอยู่ที่หน่วยงานนั้น หรือสามารถตรวจได้จากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน ก็ให้ยกเว้นการเรียกเอกสารดังกล่าวและให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บหรือมีอยู่ในหน่วยงานแทน เช่นงานบริการที่กำหนดให้เรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเพื่อตรวจสอบรายการบุคคลและที่อยู่ อาทิ การขอเลขที่บ้าน การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน การขอจดทะเบียนรับรองบุตร การขอจดทะเบียนบันทึกฐานะครอบครัว เป็นต้น

ถ้างานดังกล่าวไม่มีขั้นตอนที่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน ก็สามารถยกเว้นการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านจากผู้ยื่นคำขอ โดยใช้การตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแทนได้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทยครม.ยกเว้นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ประหยัดค่าใช้จ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้