ข่าว

วิดีโอ

A million/ million of

ถามเกล (Gail) ว่าภูมิภาคอัสซุดด์ (as-Sudd) หรือที่บางครั้งถูกเรียกว่า ซุดด์ (Sudd) ของซูดาน มีพลเมืองอยู่เท่าใด? เกลตอบว่า ...x...Nearly two millions people live in as-Sudd of Sudan. มีคนอยู่เกือบสองล้านอาศัยอยู่ในอัสซุดด์ของซูดาน

เกลพูดผิดไวยากรณ์นะครับ million อยู่หน้า people ที่หมายถึงคนเป็นล้านขึ้นไป ไม่ต้องเติม -s ที่ million นะครับ ถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือ.../...Nearly two million people live in as-Sudd of Sudan.

แต่ถ้า millions of+คำนามพหูพจน์ แบบนี้ millions เติม -s ได้ครับ .../...Millions of people live in as-Sudd of Sudan. คนมากมายอาศัยอยู่ในอัสซุดด์

Millions of+นามพหูพจน์ หรือ a million+นามพหูพจน์ ที่คู่ให้ความหมายว่า มากมาย

ชวนลินด์เซย์ไปพนมเปญด้วยกัน ลินด์เซย์บอกว่าช่วงนี้ตนต้องอยู่กรุงเทพฯเท่านั้น

I have a million things to do in Bangkok. ผมมีสิ่งมากมายต้องทำในกรุงเทพฯ

คุยกันอยู่นาน ผมก็สรุปว่า There are millions of reasons why you can’t go to Phnom Penh with us. มีเหตุผลมากมายว่าทำไมคุณไม่สามารถไปพนมเปญกะเราได้

คนที่รวยมาก เราเรียกว่า millionaire ถ้าเป็นสมัยก่อน เราก็เรียกว่า เศรษฐีเงินล้าน แต่ถ้าท่านเจอ millionth อันนี้หมายถึงได้ 2 อย่างครับ อย่างแรกคือ ที่หนึ่งล้าน และอย่างที่สองก็คือ หนึ่งในล้านส่วนที่เท่าๆกัน เช่น a millionth of a second หนึ่งในล้านส่วน ของวินาที.

คุณนิติ นวรัตน์

3 พ.ย. 2557 10:39 3 พ.ย. 2557 10:39 ไทยรัฐ