ไขข้อข้องใจ ตั้ง สปช.250 อรหันต์ คำถามที่ 'ประยุทธ์' จำเป็นต้องตอบ...

ข่าว

  ไขข้อข้องใจ ตั้ง สปช.250 อรหันต์ คำถามที่ 'ประยุทธ์' จำเป็นต้องตอบ...

  ไทยรัฐออนไลน์

   7 ต.ค. 2557 07:30 น.

   กับรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้ง 250 คน ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ลงมา (ฉบับจริง) หากเทียบกับรายชื่อโผ สปช. ทั้ง 11 ด้าน ก่อนหน้าที่หลุดออกมาจะเห็นได้ชัด ว่า รายชื่อ สปช.ที่ได้รับการคัดเลือกจาก คสช. มีหลายคนที่ชื่อตรงตามโผ และก็มีอีกหลายคนที่ชื่อไม่ตรงตามโผ สปช. ที่สื่อมวลชนเกือบทุกสำนัก เคยนำเสนอก่อนหน้า

   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ที่เป็นโต้โผใหญ่ ในการคัดเลือกเข้ามาจะต้องตอบคำถามกับสังคมให้ได้ "ไม่ใช่ โผ 250 คนนี้ มีรายชื่อทหารเข้ามาเป็น สปช. มากเกินไปหรือไม่" แต่สิ่งที่ต้องตอบคำถามไขข้อข้องใจสังคมให้ได้ คือ เหตุใดจึงมีรายชื่อของกลุ่มอดีต 40 ส.ว. ติดโผเข้ามาเป็นจำนวนมาก ผิดสังเกต ในที่นี้อาจรวมไปถึงบางรายชื่อที่คุ้นหน้าคุ้นตาว่า เคยเห็นขึ้นเวที กปปส.ของ พระสุเทพ เทือกสุบรรณ หรือ ออกมาสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ช่วงที่ยังประท้วงต่อต้านระบอบทักษิณ ติดเข้ามาได้ไม่น้อย อาทิ นายคํานูณ สิทธิสมาน, นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, นายประสาร มฤคพิทักษ์, นายจรัส สุวรรณมาลา, นางสาวรสนา โตสิตระกูล, นางตรึงใจ บูรณสมภพ, นายไพบูลย์ นิติตะวัน, ทัศนา บุญทอง, อลงกรณ์ พลบุตร, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายวันชัย สอนสิริ
 เป็นต้น

   พลอ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.
   พลอ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.

   ขณะเดียวกัน หากมองรายชื่อ สปช.ชุดนี้ให้ละเอียดแบบไม่เข้าใครออกใคร ก็มีชื่อบุคคล หรือนักวิชาการ ที่มีภาพพจน์สนับสนุนรัฐบาลชุดก่อน และกลุ่ม นปช. อยู่เช่นกัน อาทิ นายดํารงค์ พิเดช, พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา, นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์, นายดิเรก ถึงฝั่ง

   ทั้งนี้ หาก "บิ๊กตู่" ไม่สามารถตอบคำถามได้เป็นที่พอใจของสังคมไทยส่วนใหญ่แล้ว ก็คงเป็นการยาก หรืออาจเกิดการติดขัด ที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้าน อย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรก ยิ่งถือเป็นวาระแห่งชาติด้วยแล้ว เชื่อแน่ว่า คสช. ก็ต้องการให้การปฏิรูปเดินไปตามโรดแม็ป ไม่ใช่ตายน้ำตื้น หรือนกกระจอกไม่ทันกินน้ำแน่ จริงไหม?... 

   คำนูญ สิทธิสมาน
   คำนูญ สิทธิสมาน

   รายชื่อแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

   ๑. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด ๒. นายกาศพล แก้วประพาฬ
 ๓. นายกิตติ โกสินสกุล ๔. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ ๕. นายกงกฤช หิรัญกิจ ๖. นายกมล รอดคล้าย
 ๗. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ๘. นางกอบแก้ว จันทร์ดี 
๙. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ๑๐. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
 ๑๑. นายกิตติภณ ทุ่งกลาง
 ๑๒. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
๑๓. นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี  ๑๔. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ๑๕. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง  ๑๖. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส  ๑๗. นายโกเมศ แดงทองดี ๑๘. นายโกวิทย์ ทรงคุณ 
๑๙. นายโกวิท ศรีไพโรจน์ 
๒๐. นายไกรราศ แก้วดี 
๒๑. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
๒๒. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 
๒๓. พลตํารวจตรี ขจร สัยวัตร์ 
๒๔. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา ๒๕.นายเขมทัต สุคนธสิงห์ 

   ชัย ชิดชอบ
   ชัย ชิดชอบ

   ๒๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 ๒๗. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
 ๒๘. นายคณิศร ขรุ ิรัง 
๒๙. นายคํานูณ สิทธิสมาน 
๓๐.นายคุรุจิต นาครทรรพ
 ๓๑. นายจรัส สุทธิกุลบุตร 
๓๒.นายจรัส สุวรรณมาลา
 ๓๓. พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา 
๓๔. นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง
 ๓๕.พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
 ๓๖. พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข 
๓๗.พันตํารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ ๓๘.ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์
 ๓๙.นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
 ๔๐.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 
๔๑.นางจุรี วิจิตรวาทการ
 ๔๒.นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน
 ๔๓. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 
๔๔. นายจุมพล รอดคําดี
 ๔๕. นายจุมพล สุขมั่น
 ๔๖.นายเจน นําชัยศิริ 
๔๗.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ 
๔๘.พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์
 ๔๙.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ๕๐.นายจําลอง โพธิ์สุข


   ๕๑.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
 ๕๒.นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช 
๕๓. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
 ๕๔.นางชัชนาถ เทพธรานนท์ 
๕๕.นายชัย ชิดชอบ 
๕๖.นายชัยพร ทองประเสริฐ
 ๕๗.นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ
 ๕๘.นายชัยอนันต์ สมุทวณิช
 ๕๙.นายชาลี เจริญสุข 
๖๐.นายชาลี เอียดสกุล 
๖๑. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์
 ๖๒.พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ ๖๓.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่
 ๖๔.นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 ๖๕.นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ 
๖๖.นายชูชัย ศุภวงศ์
 ๖๗.นายชูชาติ อินสว่าง
 ๖๘.พลเอกชูศิลป์ คุณาไทย 
๖๙.นายเชิดชัย วงศ์เสรี
 ๗๐.นายเชื้อ ฮั่นจินดา 
๗๑.นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์
 ๗๒. พลโท ฐิติวัจน์ กําลังเอก
 ๗๓.นางฑิฆัมพร กองสอน
 ๗๔.นายณรงค์ พุทธิชีวิน 
๗๕.นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร

   เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
   เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

   
๗๖.นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ๗๗. นายดิเรก ถึงฝั่ง
 ๗๘.นายดํารงค์ พิเดช
 ๗๙.นายดุสิต เครืองาม
 ๘๐.นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
 ๘๑.พลโท เดชา ปุญญบาล ๘๒.นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล ๘๓.นางตรึงใจ บูรณสมภพ ๘๔.นางเตือนใจ สินธุวณิก ๘๕.นางถวิลวดี บุรีกุล 
๘๖.นายถาวร เฉิดพันธุ์
 ๘๗. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ๘๘.นายทนงศักดิ์ ทวีทอง ๘๙.นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ๙๐.นางสาวทัศนา บุญทอง
 ๙๑.นางทิชา ณ นคร 
๙๒.นายทิวา การกระสัง
 ๙๓. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ๙๔.นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ
 ๙๕. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์
 ๙๖.พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ๙๗. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ๙๘.นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ ๙๙.นายธวัช สุวุฒิกุล ๑๐๐.นายธวัชชัย ยงกิตติกุล 

   ชัยอนันต์ สมุทรทวานิช
   ชัยอนันต์ สมุทรทวานิช

   ๑๐๑. พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ๑๐๒. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ๑๐๓.นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ๑๐๔. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ ๑๐๕. นายธํารง อัศวสุธีรกุล ๑๐๖. พลโทนคร สุขประเสริฐ ๑๐๗. นางนรีวรรณ จินตกานนท์ ๑๐๘.นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ ๑๐๙.พลโท นาวิน ดําริกาญจน์ ๑๑๐. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด ๑๑๑. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง
 ๑๑๒.นายนิพนธ์ คําพา
 ๑๑๓.นายนิพนธ์ นาคสมภพ ๑๑๔.นายนิมิต สิทธิไตรย์ ๑๑๕.นายนิรันดร์ พันทรกิจ ๑๑๖.นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
 ๑๑๗.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ๑๑๘. นายนําชัย กฤษณาสกุล ๑๑๙. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ๑๒๐. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ ๑๒๑. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ๑๒๒. นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ ๑๒๓. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช ๑๒๔. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร  ๑๒๕. นายประชา เตรัตน์

   ประสาร มฤคพิทักษ์
   ประสาร มฤคพิทักษ์

   ๑๒๖. นายประทวน สุทธิอํานวยเดช ๑๒๗. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ 
๑๒๘. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ๑๒๙. นางประภาภัทร นิยม ๑๓๐. นางประภาศรี สุฉันทบุตร ๑๓๑. นายประมนต์ สุธีวงศ์ 
๑๓๒. นายประสาร มฤคพิทักษ์ ๑๓๓. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ๑๓๔. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ๑๓๕. นายประเสริฐ ชิตพงศ์ ๑๓๖. นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ ๑๓๗. นายปราโมทย์ ไม้กลัด ๑๓๘. นายปรีชา เถาทอง
 ๑๓๙. นายปรีชา บุตรศรี ๑๔๐. พลตํารวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ ๑๔๑. นายปิยะวัติ บุญ-หลง
 ๑๔๒.นายเปรื่อง จันดา
 ๑๔๓.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ๑๔๔. นายพงศ์โพยม วาศภูติ  ๑๔๕. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ๑๔๖. นายพนา ทองมีอาคม ๑๔๗. นายพรชัย มุ่งเจริญพร ๑๔๘. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์  ๑๔๙. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช ๑๕๐. นางพรรณี จารุสมบัติ

   ดิเรก ถึงฝั่ง
   ดิเรก ถึงฝั่ง

   ๑๕๑. นายพรายพล คุ้มทรัพย์
 ๑๕๒.นายพลเดช ปิ่นประทีป 
๑๕๓. พลเอกพอพล มณีรินทร์
 ๑๕๔. พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป ๑๕๕. นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร ๑๕๖. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ๑๕๗. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 
๑๕๘. นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ 
๑๕๙. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา ๑๖๐. นายไพบูลย์ นิติตะวัน
 ๑๖๑. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
 ๑๖๒. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
 ๑๖๓.นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์ ๑๖๔. นางภัทรียา สุมะโน
 ๑๖๕. พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ
 ๑๖๖. พลอากาศเอกมนัส รูปขจร
 ๑๖๗. นายมนู เลียวไพโรจน์
 ๑๖๘. นายมนูญ ศิริวรรณ 
๑๖๙. นายมานิจ สุขสมจิตร
 ๑๗๐. นายมีชัย วีระไวทยะ
 ๑๗๑. พันตํารวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ ๑๗๒. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
 ๑๗๓. นางสาวรสนา โตสิตระกูล
 ๑๗๔. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
 ๑๗๕. นายวรรณชัย บุญบํารุง


   อลงกรณ์ พลบุตร
   อลงกรณ์ พลบุตร

   ๑๗๖. พลเอกวรวิทย์ พรรณสมัย 
๑๗๗. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา ๑๗๘.นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
 ๑๗๙. พลเอกวัฒนา สรรพานิช ๑๘๐. นายวันชัย สอนสิริ
 ๑๘๑. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 
๑๘๒. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์
๑๘๓. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
๑๘๔. นายวิทยา กุลสมบูรณ์ ๑๘๕. นายวินัย ดะห์ลัน 
๑๘๖. นายวิบูลย์ คูหิรัญ 
๑๘๗. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ๑๘๘. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร ๑๘๙. นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร 
๑๙๐. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน ๑๙๑. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ๑๙๒. นายวุฒิสาร ตันไชย 
๑๙๓. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม ๑๙๔. นายศานิตย์ นาคสุขศรี ๑๙๕. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
 ๑๙๖. นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ ๑๙๗. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
 ๑๙๘. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ๑๙๙.พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก ๒๐๐. นายศุภชัย ยาวะประภาษ

   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

   ๒๐๑. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ๒๐๒. นายสมเกียรติ ชอบผล ๒๐๓. นายสมเดช นิลพันธุ์
 ๒๐๔.นายสมชัย ฤชุพันธ์
 ๒๐๕.นายสมบัติ ธํารงธัญวงศ์ ๒๐๖. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ๒๐๗. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ ๒๐๘. นายสยุมพร ลิ่มไทย
๒๐๙. นายสรณะ เทพเนาว์ ๒๑๐. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 
๒๑๑. นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ๒๑๒.นางสาวสารี อ๋องสมหวัง 
๒๑๓.นายสิระ เจนจาคะ
 ๒๑๔.พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง ๒๑๕.นางสีลาภรณ์ บัวสาย 
๒๑๖.นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ
 ๒๑๗.นางสุกัญญา สุดบรรทัด 
๒๑๘.นายสุชาติ นวกวงษ์
 ๒๑๙.นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ๒๒๐. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม ๒๒๑. นายสุพร สุวรรณโชติ
 ๒๒๒.นางสาวสุภัทรา นาคะผิว 
๒๒๓.พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์ ๒๒๔. นายสุวัช สิงหพันธุ์
 ๒๒๕.นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ 


   น.ส.รสนา โตสิตระกูล
   น.ส.รสนา โตสิตระกูล

   ๒๒๖. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
๒๒๗. นายเสรี สุวรรณภานนท์ 
๒๒๘. นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ 
๒๒๙.นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์
 ๒๓๐. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ๒๓๑. นายอนันตชัย คุณานันทกุล ๒๓๒. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
 ๒๓๓. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ๒๓๔. นายอมร วาณิชวิวัฒน์
 ๒๓๕.นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ๒๓๖.นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย ๒๓๗. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ 
๒๓๘. นายอลงกรณ์ พลบุตร
 ๒๓๙. นางสาวอ่อนอุษา ลําเลียงพล ๒๔๐. นางอัญชลี ชวนิชย์ 
๒๔๑. พลตํารวจโท อาจิณ โชติวงศ์ ๒๔๒. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย  ๒๔๓. นายอําพล จินดาวัฒนะ ๒๔๔. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง 
๒๔๕. นายอุดม ทุมโฆสิต
 ๒๔๖. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ๒๔๗. นางอุบล หลิมสกุล
 ๒๔๘.พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ๒๔๙.นายเอกราช ช่างเหลา ๒๕๐.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10:30 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์