10 เหตุผลที่ทำให้เว็บไซต์ข่าวแตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วๆ ไป?

ข่าว

  10 เหตุผลที่ทำให้เว็บไซต์ข่าวแตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วๆ ไป?

  ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

   3 ต.ค. 2557 16:15 น.

   การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media ในประเทศไทยในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา นับว่ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ Facebook มีอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 53% ทำให้มีคนไทยลงทะเบียนแล้วกว่า 28 ล้านบัญชี ขณะที่ Twitter ที่มีผู้ใช้น้อยกว่า ที่ประมาณ 4.5 ล้านบัญชี กลับมีอัตราการเติบโตถึง 350%

   จากการเติบโตดังกล่าว ทำให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญที่น่าสนใจในโลกออนไลน์ นั่นคือการเกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วของเว็บไซต์ประเภทข่าวแปลก หรือข่าวที่ตรงกับความสนใจใคร่รู้ของมนุษย์ (Human Interest) หรือที่รู้จักกันดีว่า “ดราม่า” รวมทั้งเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในโลกออนไลน์ แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ในลักษณะที่เรียกว่า Content Curator

   เนื้อหาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์เหล่านี้ จะใช้ภาษาในการพาดหัวที่หวือหวา ชวนให้อยาก “อวด” ด้วยการแชร์ผ่าน Social media โดยบางครั้งคนแชร์ไม่ได้สนใจที่จะอ่านเนื้อหาจากข่าวนั้นเท่าใดนัก ทำให้ยอดการเข้าชมเว็บไซต์ประเภทนี้ สูงขึ้นแบบผิดปกติในบางวันที่มีข่าว “โดนใจ” และข่าวนั้น ถูกแชร์ต่อๆ กันไปอย่างรวดเร็ว

   จากปรากฏการณ์เช่นว่านี้ ทำให้เว็บไซต์ข่าวที่เคยเน้นการนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมแบบทั่วๆ ไป ต้องหันมาแข่งขันกันนำเสนอข่าวที่มีลักษณะเป็น “ดราม่า” หรือนำเรื่องราวที่มีการแชร์หรือส่งต่อๆ กันมาทาง Social Media มานำเสนอเป็นข่าว โดยไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อย จนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายแวดวงว่า ความเป็น “มืออาชีพ” ของเว็บไซต์ข่าวกำลังหายไป

   ต่อไปนี้ เป็นข้อสังเกต 10 เรื่อง ที่รวบรวมมาจากความเห็นของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแวดวงสื่อมวลชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ข่าวกับเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารทั่วๆ ไป...

   เว็บไซต์ข่าวส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด จะมีสื่อในรูปแบบอื่นรองรับอยู่ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์หรือวิทยุ เป็นต้น แต่เว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวสารอื่นๆ มักจะไม่เคยทำสื่อประเภทอื่นๆ มาก่อน โดยอาจมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นตัวหนังสือ หรือมีตัวหนังสือควบคู่ไปกับการทำรายการโทรทัศน์ออนไลน์ เป็นต้น

   เว็บไซต์ข่าวส่วนใหญ่จะเน้นเสนอข่าวหนัก เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวสังคม อาชญากรรมทั่วๆ ไป ควบคู่ไปกับข่าวเบาหรือข่าวที่มีลักษณะเป็นดราม่า แต่จะเน้นข่าวหนักมากกว่า ส่วนเว็บไซต์อื่นๆ จะมุ่งเน้นเสนอข่าวเบา หรือข่าวที่เป็นดราม่าเป็นหลัก

   ในกรณีที่มีประเด็นข่าวเกิดขึ้นโดยมีต้นตอมาจาก Social Media เว็บไซต์ข่าวจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากต้นเรื่องว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นเรื่องที่มีการจัดฉาก ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการทำงานแบบสื่อมวลชนมืออาชีพ

   การนำเสนอข่าวของเว็บไซต์ข่าว จะต้องมีข่าวที่เป็นการรายงานข่าวเชิงสืบสวน หรือข่าวที่ต้องใช้ทักษะการค้นหาข้อมูลด้วยการสืบสวนและนำมาเรียบเรียงให้อ่านง่าย นำเสนอไปแล้วเกิดผลกระทบหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสังคมโดยส่วนรวม

   ภาพข่าวหรือวิดีโอที่ปรากฏบนเว็บไซต์ข่าวส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะต้องมาจากการผลิตโดยช่างภาพของตัวเอง การนำภาพข่าวหรือวิดีโอที่ไม่ได้ผลิตเองมาใช้ ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมวิชาชีพและเคารพในลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพหรือวิดีโอนั้น

   ในการอ้างอิงแหล่งข่าวของเว็บไซต์ข่าว จะต้องมีแหล่งข่าวหรือข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้เสมอ ทั้งนี้ กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นการได้มาโดยสุภาพและซื่อสัตย์

   เว็บไซต์ข่าวที่ทำงานแบบมืออาชีพ จะต้องมีนักข่าวของตัวเองในจำนวนที่พอเหมาะกับจำนวนข่าวที่ผลิตและนำเสนอในแต่ละวัน ทั้งนี้ นักข่าวต้องออกไปหาข่าวและรายงานข่าว ก่อนที่จะนำมาผลิตผ่านกระบวนการบรรณาธิกรณ์เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์

   เว็บไซต์ข่าวจะต้องทำหน้าที่และนำเสนอข่าวสารภายใต้กรอบจริยธรรมและแนวปฏิบัติทางวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งได้มีการจัดทำและประกาศต่อสาธารณะโดยองค์กรวิชาชีพ อีกทั้งอาจถูกร้องเรียน ตรวจสอบและลงโทษทางจริยธรรมจากองค์กรวิชาชีพที่สังกัดได้

   ในการได้มาซึ่งรายได้ของเว็บไซต์ข่าว ส่วนใหญ่จะมาจากการโฆษณาทางแบนเนอร์ มากกว่าการพึ่งพิงโฆษณาจาก Advertising Network โดยในการได้มาซึ่งรายได้จากโฆษณาดังกล่าว เว็บไซต์ข่าวจะต้องมีพนักงานขายโฆษณาของตนเอง หรือพึ่งพิงบริษัทที่รับบริหารงานด้านโฆษณาน้อยที่สุด

   สุดท้าย เว็บไซต์ข่าวต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อมีการละเมิดกฎหมายหรือจริยธรรม และควรต้องสังกัดองค์กรวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคข่าวสาร

   ข้อสังเกตทั้ง 10 ข้อข้างต้น เป็นเพียงข้อสังเกตที่รวบรวมมาจากการแลกเปลี่ยนกับผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในวงวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูแคลนหรือกล่าวหาว่าเว็บไซต์ใดเป็นมืออาชีพหรือไม่เป็นมืออาชีพแต่อย่างใด ในทางกลับกัน มีความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้เกิดเว็บไซต์ที่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนมากๆ เพื่อให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง...

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:27 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์