วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดึง 'ณเดชน์-ญาญ่า' ร้องเพลงค่านิยมคนไทย

ดึง 'ณเดชน์-ญาญ่า' ร้องเพลงค่านิยมคนไทย

  • Share:

ดึง 'ณเดชน์-ญาญ่า' ร้องเพลงค่านิยมคนไทย สพฐ.ออกแนวปฏิบัติปลูกพฤติกรรมเด็ก ใช้ประเมินความชอบผู้บริหาร...

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการไปสู่การปฏิบัติ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายต้องการสร้างคนในชาติและประเทศให้มีความเข็มแข็งตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นหลักได้แก่ 1.ให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลัก 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการประกวดเล่าเรื่อง อ่านทำนองเสนาะ ท่องบทอาขยาน คัดลายมือ แต่งเพลง กาพย์ กลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งประวัติศาสตร์

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า 2.ให้สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนโดยให้มีการพัฒนาและประเมินอย่างเข้มข้นในแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ชั้นป.1-3 เน้นด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความกตัญญู และการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ชั้น ป.4-6 เน้นด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนและมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ ชั้น ม.1-3 เน้นด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชั้น ม.4-6 เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และ 3.ให้สถานศึกษากำหนดวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน นอกจากนี้ สพฐ.ได้จัดทำบทเพลงค่านิยมหลัก

คนไทย 12 ประการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะให้นายณเดชน์ คูกิมิยะ และ น.ส.อุรัสยา เสปอร์บันด์ หรือญาญ่า นักแสดงชื่อดังเป็นผู้ขับร้อง เพื่อให้โรงเรียนนำไปเปิดทำกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น เต้นออกกำลังกาย หรือใช้ประกอบการแสดงจินตลีลา รวมทั้งจะกำหนดเป็นตัวชี้วัดด้านความดีความชอบของผู้บริหารและเขตพื้นที่การศึกษาด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้