คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 177/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ

ข่าว

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 177/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ

  ไทยรัฐออนไลน์

   29 ส.ค. 2557 23:44 น.

   คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๗/๒๕๕๗

   เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ

   ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

   เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการพิจารณา เรื่องการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้ :-

   ๑. องค์ประกอบ
   ๑.๑ ปลัดสํานักนายรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ
   ๑.๒ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองประธานอนุกรรมการ
   ๑.๓ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ
   ๑.๔ อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
   ๑.๕ อธิบดีกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
   ๑.๖ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการ
   ๑.๗ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
   ๑.๘ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ
   ๑.๙ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ
   ๑.๑๐ แม่ทัพภาคที่ ๑ อนุกรรมการ
   ๑.๑๑ แม่ทัพภาคที่ ๒ อนุกรรมการ
   ๑.๑๒ แม่ทัพภาคที่ ๓ อนุกรรมการ
   ๑.๑๓ แม่ทัพภาคที่ ๔ อนุกรรมการ
   ๑.๑๔ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ
   ๑.๑๕ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อนุกรรมการ
   ๑.๑๖ ผู้แทนองค์การคลังสินค้า อนุกรรมการ
   ๑.๑๗ ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุกรรมการ
   ๑.๑๘ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
   ๑.๑๙ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
   ๑.๒๐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการและเลขานุการ
   ๑.๒๑ รองอธิบดีกรมการปกครอง ที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ๑.๒๒ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ๒. อํานาจหน้าที่
   ๒.๑ ตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐทั้งปริมาณและคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามความเป็นจริง
   ๒.๒ แต่งตั้งคณะทํางาน และที่ปรึกษา เพื่อดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
   ๒.๓ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
   ๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย
   ๒.๕ รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป

   สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสํานักนายกรัฐมนตรี

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 02:06 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์