คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 176/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ

ข่าว

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 176/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ

  ไทยรัฐออนไลน์

   29 ส.ค. 2557 23:23 น.

   คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๖/๒๕๕๗

   เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ

   ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

   เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการพิจารณา เรื่อง การตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือของรัฐ เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เห็นควรให้มีการจัดทําบัญชีปริมาณข้าวคงเหลือของรัฐ ทั้งปริมาณการรับ ปริมาณการจ่าย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้ :-

   ๑. องค์ประกอบ
   ๑.๑ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานอนุกรรมการ
   ๑.๒ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานอนุกรรมการ
   ๑.๓ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองประธานอนุกรรมการ
   ๑.๔ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการ
   ๑.๕ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ
   ๑.๖ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อนุกรรมการ
   ๑.๗ ผู้อํานวยการองคการคลังสินค้า อนุกรรมการ
   ๑.๘ ผู้อํานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุกรรมการ
   ๑.๙ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
   ๑.๑๐ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ท่าน ที่ประธานแต่งตั้ง อนุกรรมการ
   ๑.๑๑ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการและเลขานุการ
   ๑.๑๒ ผู้แทนกรมการค้าภายใน ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ๒. อํานาจหน้าที่
   ๒.๑ พิจารณาจัดทําบัญชีปริมาณข้าวคงเหลือของรัฐ ทั้งปริมาณการรับ ปริมาณการจ่าย โดยแยกตามชนิดข้าว
   ๒.๒ แต่งตั้งคณะทํางาน และที่ปรึกษา เพื่อดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
   ๒.๓ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสาร
   หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
   ๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย
   ๒.๕ รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป

   สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 01:28 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์