คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 175/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว

ข่าว

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 175/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว

  ไทยรัฐออนไลน์

   29 ส.ค. 2557 22:13 น.

   คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๕/๒๕๕๗

   เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว

   ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในเรื่องการระบาย และจําหน่ายข้าวตามโครงการของรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณาระบายข้าว โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้ :-

   ๑. องค์ประกอบ
   ๑.๑ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานอนุกรรมการ
   ๑.๒ รองปลัดกระทรวงการคลัง ที่ปลัดกระทรวงการคลังมอบหมาย อนุกรรมการ
   ๑.๓ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย อนุกรรมการ
   ๑.๔ อธิบดีกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
   ๑.๕ ผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า อนุกรรมการ
   ๑.๖ ผู้อํานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุกรรมการ
   ๑.๗ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
   ๑.๘ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ท่าน ที่ประธานแต่งตั้ง อนุกรรมการ
   ๑.๙ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการและเลขานุการ
   ๑.๑๐ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ๑.๑๑ ผู้อํานวยการกองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ

   ๒. อํานาจหน้าที่
   ๒.๑ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการระบายและจําหน่ายข้าวตามโครงการของรัฐ ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศ
   ๒.๒ กํากับ ดูแล และพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายและจําหน่ายข้าวดังกล่าว
   ๒.๓ แต่งตั้งคณะทํางาน และที่ปรึกษา เพื่อดําเนินงานตามที่คณะอนกรรมการเห็นสมควร
   ๒.๔ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
   ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย
   ๒.๖ รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป

   สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงพาณิชย์

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 01:26 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์