คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 173/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

ข่าว

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 173/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

  ไทยรัฐออนไลน์

   29 ส.ค. 2557 22:15 น.

   คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๓/๒๕๕๗
   เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

   ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

   เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการพิจารณา มาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวไทยโดยรวม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาอย่างเป็นรูปธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้ :-

   ๑. องค์ประกอบ
   ๑.๑ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ
   ๑.๒ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานอนุกรรมการ
   ๑.๓ ปลัดกระทรวงการคลัง รองประธานอนุกรรมการ
   ๑.๔ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองประธานอนุกรรมการ
   ๑.๕ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานอนุกรรมการ
   ๑.๖ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
   ๑.๗ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ
   ๑.๘ อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
   ๑.๙ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ
   ๑.๑๐ อธิบดีกรมการข้าว อนุกรรมการ
   ๑.๑๑ อธิบดีกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
   ๑.๑๒ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการ
   ๑.๑๓ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ
   ๑.๑๔ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อนุกรรมการ
   ๑.๑๕ ผู้แทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อนุกรรมการ
   ๑.๑๖ ผู้แทนองค์การคลังสินค้า อนุกรรมการ
   ๑.๑๗ ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุกรรมการ
   ๑.๑๘ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
   ๑.๑๙ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ท่าน ที่ประธานแต่งตั้ง อนุกรรมการ
   ๑.๒๐ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการและเลขานุการ
   ๑.๒๑ รองอธิบดีกรมการข้าว ที่อธิบดีกรมการข้าวมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ๑.๒๒ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ๑.๒๓ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ๒. อํานาจหน้าที่
   ๒.๑ ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และโครงการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อให้เกิด
   ความเป็นธรรม และเกิดผลดีต่อระบบการผลิตและการตลาดข้าวโดยรวม
   ๒.๒ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ
   ๒.๓ แต่งตั้งคณะทํางาน และที่ปรึกษา เพื่อดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
   ๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย
   ๒.๕ รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป
   สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 01:12 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์