คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 172/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

ข่าว

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 172/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

  ไทยรัฐออนไลน์

   29 ส.ค. 2557 21:35 น.

   คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๒/๒๕๕๗

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

   ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

   เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดําเนินการในการพัฒนาศักยภาพและการแก้ปัญหาสินค้าข้าว ซึ่งเป็นพืช เศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว” เรียกโดยย่อว่า “นบข.” โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้ :-

   ๑. องค์ประกอบ
   ๑.๑ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
   ๑.๒ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ
   ๑.๓ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
   ๑.๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
   ๑.๕ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
   ๑.๖ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
   ๑.๗ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กรรมการ
   ๑.๘ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
   ๑.๙ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ
   ๑.๑๐ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
   ๑.๑๑ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ
   ๑.๑๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ท่าน ที่ประธานแต่งตั้ง กรรมการ
   ๑.๑๓ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการและเลขานุการ
   ๑.๑๔ อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ๑.๑๕ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ๑.๑๖ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ๑.๑๗ อธิบดีกรมการข้าว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ๒. อํานาจหน้าที่

   ๒.๑ กําหนดกรอบนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ยวกับสินค้าข้าว เพื่อให้การบริหารจัดการสินค้าข้าวสอดคล้องกันทั้งระบบและมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
   ๒.๒ อนุมัติแผนงาน โครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าว
   ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน และ ส่งเสริมการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก
   ๒.๔ พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้า และผู้ส่งออกข้าว เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   ๒.๕ ติดตาม กํากับดแลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และโครงการที่อนุมัติ
   ๒.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และคณะที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการด้านการผลิตการตลาด การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้าว หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   ๒.๗ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ

   สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจาก
   กระทรวงพาณิชย์

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 01:58 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์