คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย

ข่าว

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย

  ไทยรัฐออนไลน์

   17 ส.ค. 2557 22:31 น.

   คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑๙/๒๕๕๗

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย

   เพื่อให้การดําเนินงานด้านกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบคอบ และให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย” โดยมีองค์ประกอบ และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไป

   ๑. องค์ประกอบ

   ๑.๑ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ

   ๑.๒ พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ

   ๑.๓ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ

   ๑.๔ พลเอก ณัทกร เกิดสุขผล ที่ปรึกษาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ

   ๑.๕ อัยการสูงสุด กรรมการ

   ๑.๖ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

   ๑.๗ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กรรมการ

   ๑.๘ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

   ๑.๙ เจ้ากรมพระธรรมนูญ กรรมการ

   ๑.๑๐ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

   ๑.๑๑ ผู้อํานวยการสํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ

   ๑.๑๒ นายเทพ อิงคสิทธิ์ กรรมการ

   ๑.๑๓ นายสุนทร สิทธิเวชวิจิต กรรมการ

   ๑.๑๔ นายอดุลย์ ขันทอง กรรมการ

   ๑.๑๕ พลโท เยาวดนัย ภู่เจริญยศ กรรมการและเลขานุการ

   ๑.๑๖ พันเอก กฤษณะ วโรภาษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ๑.๑๗ นายวีรพันธ์ พวงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ๒. อํานาจหน้าที่

   ๒.๑ พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ นําเสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ ฝ่ายกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   ๒.๒ พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ หรือการจัดทําระเบียบ คําสั่งต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   ๒.๓ เชิญบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย หรือปัญหาข้อขัดข้องด้านกฎหมายของส่วนราชการ และหน่วยต่างๆ ที่เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของส่วนราชการ และส่วนราชการต่าง ๆ มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   ๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสม

   ๒.๕ ดําเนินการอื่นใดตามที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมาย

   สําหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเบิกจ่ายจากกองบัญชาการกองทัพบก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตามระเบียบของทางราชการ

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
   สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 02:10 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์