คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 118/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ข่าว

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 118/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  ไทยรัฐออนไลน์

   19 ส.ค. 2557 21:33 น.

   คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑๘/๒๕๕๗

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่มีเสถียรภาพและยั่งยืน คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ กําหนดให้นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ และใช้เป็น แนวทางหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวทันนานาอารยประเทศ โดยให้มีการผนึก กําลังกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้

   ๑. องค์ประกอบ
   ๑.๑ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
   ๑.๒ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ รองประธานกรรมการ
   ๑.๓ ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
   ๑.๔ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
   ๑.๕ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
   ๑.๖ ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
   ๑.๗ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๘ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๙ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๑๐ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๑๑ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๑๒ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
   ๑.๑๓ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ๑.๑๔ รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ๒. อํานาจหน้าที่

   ๒.๑ กําหนดกรอบ ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

   ๒.๒ ผลักดันให้มีการนํากรอบ ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการ

   ๒.๓ อนุมัติแผนงาน โครงการ และวงเงินเพื่อดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบและหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้

   ๒.๔ กํากับ ดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   ๒.๕ ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันที่จัดทําโดย องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากําหนดกรอบ ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ภาคการผลิตและบริการ การค้าการลงทุน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

   ๒.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมอบหมาย

   ๒.๗ ออกระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามนี้

   ๒.๘ ประสานหรือมอบหมายให้คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบรรลุผลตามเป้าหมาย

   ๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

   ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม กรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 01:08 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์