ไลฟ์สไตล์
100 year

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 114/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เพิ่มเติม

ไทยรัฐออนไลน์
6 ส.ค. 2557 21:35 น.
SHARE

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑๔/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เพิ่มเติม

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) มีหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้ในภาพรวม ประกอบกับมติ กรอ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการใน กรอ. เพิ่มเติม นั้น

ข่าวแนะนำ

เพื่อให้การดําเนินงานของ กรอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงแต่งตั้งกรรมการใน กรอ. เพิ่มเติม ดังนี้

๑. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ
๒. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ

๓. เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ

๔. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ

๕. หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 114/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:21 น.