ไลฟ์สไตล์
100 year

มีเดียมอนิเตอร์ ชี้ ทีวีดิจิตอลช่องเด็ก พบรายการเรต ด น้อยมาก

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
4 ก.ย. 2557 20:44 น.
SHARE

มีเดียมอนิเตอร์ เผยผลการสำรวจเนื้อหาในช่องเด็กและครอบครัวบนทีวีดิจิตอล ไม่พบการจัดเรต 'ป' และพบเรต 'ด' น้อยมากในทีวีดิจิตอลช่องเด็กฯ ส่วนเกณฑ์ กสทช.ยังคุ้มครองเด็กไม่เพียงพอ...

มีเดียมอนิเตอร์ เผยผลการศึกษาผังและเนื้อหารายการทีวีดิจิตอล ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 สถานี ได้แก่ 1) ช่อง 3 Family 2) MCOT Family และ 3) Loca ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2557 ของมีเดียมอนิเตอร์ พบ ทุกช่องมีการจัดเรต “ท”มากที่สุด ไม่พบเรต “ป” ในทุกช่อง (“ป” เนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี) ส่วนเรต “ด” พบน้อยมาก (“ด” เนื้อหาเหมาะสำหรับวัย 6-12 ปี) ผลการศึกษาครั้งนี้ ไม่ต่างจากผลการศึกษาฟรีทีวี 6 ช่อง (3, 5, 7, 9, 11 และ TITV) เมื่อปี 2550

ข่าวแนะนำ

เมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและเนื้อหารายการ ตามเกณฑ์ที่มีเดียมอนิเตอร์กำหนด ผลเป็นดังนี้

สัดส่วนการจัดเรตในช่องเด็กและเยาวชน
สัดส่วนการจัดเรตในช่องเด็กและเยาวชน


ช่อง 3 Family มีรายการที่ช่องจัดเรตติ้ง 41 รายการ เป็น เรต “ท” ทั้งหมด มี 2 รายการที่ไม่มีการจัดเรต (รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง และ รายการแจ๋ว) มี 7 รายการที่อาจไม่ต้องจัดเรตติ้ง

เมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและเนื้อหารายการ พบว่า เป็นเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้ชมทั่วไปมากที่สุด คือ 30 รายการ รองลงมาคือ เด็กโต (6-12 ปี) มี 13 รายการ สำหรับครอบครัว 4 รายการ ที่พบน้อยที่สุด มีเพียงอย่างละ 1 รายการ คือ รายการสำหรับวัยรุ่น อายุ 13-18 ปี (รายการ Family News Midday) และรายการที่สำหรับเด็กเล็กวัย 3-5 ปี (รายการสุข-ศึก-ซ่า) เมื่อวิเคราะห์ตามเกณฑ์เนื้อหาที่ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย (1 รายการ อาจส่งเสริมได้มากกว่า 1 พัฒนาการ) พบเนื้อหาส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์มากที่สุด รองลงมาคือพัฒนาการ ด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านร่างกาย ตามลำดับ

สัดส่วนเนื้อหารายการต่อกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาด้านพัฒนาการ ช่อง3 Family
สัดส่วนเนื้อหารายการต่อกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาด้านพัฒนาการ ช่อง3 Family


ช่อง MCOT Family มีรายการที่ช่องจัดเรตติ้ง 117 รายการ ไม่มีการจัดเรตติ้ง 16 รายการ ส่วนรายการที่อาจไม่ต้องมีเรตติ้งพบ 9 รายการ เป็นเรต “ท” มากที่สุด 99 รายการ รองลงมาคือเรต “ด 6+” พบ 13 รายการ เรต “น13+” พบ 4 รายการ และเรต “น18+” พบ 1 รายการ เมื่อวิเคราะห์เนื้อหารายการ และกลุ่มเป้าหมาย พบรายการสำหรับผู้ชมทั่วไปมากที่สุด คือ 112 รายการ รองลงมา คือ เด็กโต (6-12 ปี) พบ 22 รายการ เนื้อหาสำหรับวัยรุ่น (13-18 ปี) พบ 4 รายการ ส่วนสำหรับครอบครัว พบ 4 รายการ ไม่พบรายการสำหรับกลุ่มเด็กเล็ก (เรต “ป” ปฐมวัย 3-5 ปี) เมื่อวิเคราะห์ตามเกณฑ์เนื้อหาที่ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย (1 รายการ อาจส่งเสริมได้มากกว่า 1 พัฒนาการ) พบเนื้อหาส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมมากที่สุด รองลงมาคือด้านสติปัญญา ด้านจิตใจและอารมณ์ ส่วนพัฒนาการด้านร่างกายพบน้อยที่สุด

สัดส่วนเนื้อหารายการต่อกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาด้านพัฒนาการ ช่อง MCOT Family
สัดส่วนเนื้อหารายการต่อกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาด้านพัฒนาการ ช่อง MCOT Family


ช่อง Loca มีรายการที่ช่องจัดเรตติ้ง 10 รายการ ทั้งหมดเป็นเรต “ท” หรือสำหรับทุกวัย ชมได้ทุกวัย พบรายการที่ไม่มีเรตติ้งถึง 45 รายการ ส่วนรายการที่อาจไม่ต้องมีเรตติ้งพบ 6 รายการ เมื่อวิเคราะห์เนื้อหารายการ พบรายการสำหรับกลุ่มผู้ชมทั่วไปมากที่สุดคือ 29 รายการ รองลงมาคือ วัยรุ่น (13-18 ปี) จำนวน 16 รายการ เด็กโต (6-12 ปี) มี 10 รายการ เด็กเล็ก (3-5 ปี) 4 รายการ ที่พบน้อยที่สุด คือ รายการสำหรับครอบครัว มี 2 รายการ เมื่อวิเคราะห์ตามเกณฑ์เนื้อหาที่ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย(1 รายการ อาจส่งเสริมได้มากกว่า 1 พัฒนาการ) พบการส่งเสริมด้านสติปัญญามากที่สุด รองลงมาเป็นพัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ และด้านร่างกาย ซึ่งพบน้อยที่สุด

สัดส่วนเนื้อหารายการต่อกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาด้านพัฒนาการ ช่อง Loca
สัดส่วนเนื้อหารายการต่อกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาด้านพัฒนาการ ช่อง Loca

ด้านการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ตามเกณฑ์ของ กสทช. ที่ระบุเฉพาะ ด้าน เพศ ภาษา ความรุนแรง ในขณะที่เกณฑ์ Ofcom ของสหราชอาณาจักร พบว่า ประกาศของ กสทช. ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่ Ofcom ห้ามนำเสนอในรายการสำหรับเด็กหรือ ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คือ 1) ความเชื่อเรื่องผีสาง คาถาอาคม และเรื่องเหนือจริง 2) เนื้อหาที่ขัดต่อสวัสดิภาพทางร่างกาย จิตใจ และศักดิ์ศรีของผู้ร่วมรายการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 3) กรรมวิธีประกอบอาชญากรรมที่นำมาเป็นตัวอย่างได้ 4) รายการทางศาสนาที่แสวงหาผลประโยชน์จากความอ่อนไหวของผู้ชม

จากการวิเคราะห์ ตามเกณฑ์ของ กสทช. และ Ofcom พบเนื้อหาไม่เหมาะสมในทีวีดิจิตอลช่องสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว ทั้ง 3 ช่อง ดังนี้

ช่อง 3 Family พบ 1 รายการ (รายการ ภ.แพนด้า ซุปเปอร์ฮีโร่) ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมในเรื่องการพนัน ได้แก่ ฉากตัวละครชายนั่งล้อมวงเล่นไพ่โดยซูมให้เห็นอย่างชัดเจน และไม่แสดงคำเตือน

ช่อง MCOT Family พบเนื้อหาไม่เหมาะสมในเรื่องเพศมากที่สุด คือ 7 รายการ รองลงมาคือ ความรุนแรง พบ 5 รายการ เช่น เนื้อหาเพลงฉ่อยที่สื่อเรื่องเพศ ตัวการ์ตูนผู้ใหญ่ตบหน้าเด็กก่อนจะให้ข้อคิดและเตือนสติ

ช่อง Loca พบเนื้อหาไม่เหมาะสมในเรื่องเพศมากที่สุด คือ 3 รายการ รองลงมาคือ การใช้ภาษา และการปรากฏภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบ 1 รายการ เช่น มิวสิกวิดีโอเสนอภาพตัวละครหญิงสวมเครื่องแต่งกายน้อยชิ้น มีฉากตัวละครถือแก้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในรายการละครมีตัวละครชายใช้สรรพนามเรียกตัวละครหญิงว่า "มึง".

เปรียบเทียบการกำกับเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมระหว่าง กสทช.และ Ofcom
เปรียบเทียบการกำกับเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมระหว่าง กสทช.และ Ofcom
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มีเดียมอนิเตอร์จัดเรตรายการเด็กทีวีดิจิตอลกสทช.คุ้มครองเด็กช่อง 3 FamilyMCOT Familyช่อง Locaเรต ปเรต ดข่าวการศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18:31 น.