Thairath Logo
กีฬา

ชงประเด็นขับเคลื่อนการศึกษา

Share :

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ว่า ที่ประชุมได้รวบรวม 9 หลักประเด็นที่จะเสนอให้รัฐมนตรีที่จะมารับตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 คน ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในปี 2558 ดังนี้ 1.ปรับหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และตำราเรียน มีเป้าหมายให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการของ คสช. 2.ปรับภาพลักษณ์ และยกระดับอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้มีคนสนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้น 3.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก4.ปรับโครงสร้างของ ศธ. ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 5. การได้มาซึ่งครูเก่ง ซึ่งส่งผลไปสู่การปรับระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครู 6.การได้มาซึ่งผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการชุดต่างๆ 7.การส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 8.การปรับระบบเงินอุดหนุนรายหัว และ 9.แผนแม่บทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ตนเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง 3 คน จะสามารถพัฒนางานต่างๆของ ศธ.ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...
สุทธศรี วงษ์สมานกระทรวงศึกษาธิการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา