ข่าว

วิดีโอ

วิปสนช.แจงเกณฑ์เลือกนายกฯ ต้องได้เสียงโหวต 99 คะแนน ขึ้นไป

วิปสนช.แจงหลักเกณฑ์ เลือกนายกรัฐมนตรี ต้องได้เสียงโหวต 99 คะแนน ขึ้นไป ใช้วิธีขานชื่อโดยเปิดเผย ชี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ 

วันที่ 20 ส.ค.ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สนช. ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) แถลงภายหลังการประชุมวิป สนช.ว่า ที่ประชุมวิปสนช. มีมติให้มีการประชุม สนช.สัปดาห์ละ 2 วัน ในวันพฤหัส และวันศุกร์ เวลา 10.00 น. โดยจะประชุมวิปสนช.ทุกวันอังคาร ส่วนวาระการประชุม สนช.ในวันที่ 21 ส.ค. มีเพียงวาระเดียว คือ การให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรี จะเริ่มจาก การเสนอร่างข้อบังคับการประชุม เฉพาะหลักเกณฑ์เรื่องการเลือกตัวนายกรัฐมนตรี ให้ที่ประชุม สนช.เห็นชอบ เมี่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบแล้ว จะพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีโดยให้สมาชิกสนช.เสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีสมาชิก สนช. 1 ใน 5 ให้การรับรอง หรือประมาณ 40 คน โดยใช้วิธีเสียบบัตรลงคะแนนในการรับรอง แทนการยกมือรับรองเหมือนที่ผ่านมา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรับรองชื่อซ้ำซ้อนกันหากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า 1 คน

นพ.เจตน์กล่าวว่า หลังจากมีผู้รับรองครบถ้วนแล้วขั้นตอนการคัดเลือกนายกรัฐมนตรี จะให้เลขาธิการวุฒิสภาขานรายชื่อสมาชิก สนช. ทีละคนเพื่อให้ลงมติโดยเปิดเผยว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง โดยผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ สนช.ที่มีอยู่หรือ 99 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุม ไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์ เพียงแต่ผู้เสนอชื่อต้องรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติว่าบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและต้องมีการทาบทามบุคคลดังกล่าวมาล่วงหน้าแล้ว

นพ.เจตน์ กล่าวว่า สำหรับการพิจารณากฎหมายเร่งด่วน ขณะนี้ คสช.เสนอกฎหมายให้สนช.พิจารณา 10 ฉบับ ซึ่ง สนช.จะพิจารณาในเบื้องต้นก่อน 6 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.ถวายความปลอดภัย 2.ร่างพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 3.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4.ร่างพ.ร.บ.ศุลกากร 5.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 6.ร่างพ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 โดยจะนำเข้าหารือในการประชุมสนช.วันที่ 28 ส.ค. ซึ่งในการประชุมวิป สนช.วันที่ 26 ส.ค.จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดของกฎหมายเหล่านี้ให้ สนช.ทราบเพื่อสรุปนำเข้าสู่การประชุม สนช.ต่อไป

วิปสนช.แจงหลักเกณฑ์ เลือกนายกรัฐมนตรี ต้องได้เสียงโหวต 99 คะแนน ขึ้นไป ใช้วิธีขานชื่อโดยเปิดเผย ชี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ 20 ส.ค. 2557 14:31 20 ส.ค. 2557 14:45 ไทยรัฐ