อ่านรายชื่อ คณะกรรมการสรรหา สปช. 11คณะ (ฉบับสมบูรณ์)

ข่าว

  อ่านรายชื่อ คณะกรรมการสรรหา สปช. 11คณะ (ฉบับสมบูรณ์)

  ไทยรัฐออนไลน์

   13 ส.ค. 2557 22:31 น.

   ประกาศ คสช.ฉบับที่ 121 ตั้งกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)11คณะ 77คน"ประวิตร-อนุพงษ์-ดาว์พงษ์-พรเพชร-ปรีดิยาธร" ติดโผ

   วันที่13 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ออก ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 121/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

   ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคณะ ประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557

   ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านต่างๆ ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

   ด้านการเมือง

   (1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
   (ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)

   (2) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
   (อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

   (3) นายนรนิติ เศรษฐบุตร
   (อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

   (4) นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
   (อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

   (5) นายสุจิต บุญบงการ
   (อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง, อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ จุฬาฯ)

   (6) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
   (ว่าที่รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1)

   (7) นายสุรพล นิติไกรพจน์
   (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

   ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

   (1) นายวิษณุ เครืองาม
   (อดีตรองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษา คสช.)

   (2) นายติน ปรัชญพฤทธิ์
   (อดีตหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ)

   (3) นายทศพร ศิริสัมพันธ์
   (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)

   (4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
   (เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

   (5) นายมีชัย ฤชุพันธุ์
   (อดีตประธานวุฒิสภา)

   (6) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
   (อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

   (7) นายสีมา สีมานันท์
   (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

   ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

   (1) นายพรเพชร วิชิตชลชัย
   (ว่าที่ประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ผู้ตรวจการแผ่นดิน)

   (2) นายประสพสุข บุญเดช
   (อดีตประธานวุฒิสภา)

   (3) นายวิเชียร ชุบไธสง
   (อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สภาทนายความ)

   (4) พลตรี วิระ โรจนวาศ
   (ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก)

   (5) นายสมชัย วัฒนการุณ
   (ตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด)

   (6) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
   (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม)

   (7) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
   (อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)

   ด้านการปกครองท้องถิ่น

   (1) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
   (อดีตผู้บัญชาการทหารบก)

   (2) นายจาดุร อภิชาตบุตร
   (อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

   (3) นายธวัชชัย ฟักอังกูร
   (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด)
    

   (4) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
   (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

   (5) นายวสันต์ วรรณวโรทร
   (อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

   (6) นายสมพร ใช้บางยาง
   (อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)

   (7) นายศิวะ แสงมณี
   (อดีตอธิบดีกรมการปกครอง)

   ด้านการศึกษา

   (1) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
   (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

   (2) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
   (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

   (3) คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
   (อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

   (4) นายพรชัย มาตังคสมบัติ
   (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)

   (5) นายวรากรณ์ สามโกเศศ
   (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

   (6) นายสมชอบ ไชยเวช
   (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

   (7) คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
   (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

   ด้านเศรษฐกิจ

   (1) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
   (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

   (2) นายจีรเดช อู่สวัสดิ์
   (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

   (3) นายโชคชัย อักษรนันท์
   (อดีตประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

   (4) นายนพพร เทพสิทธา
   (ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)

   (5) นายปราโมทย์ วิทยาสุข
   (อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

   (6) นายวิศาล บุปผเวส
   (อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

   (7) นางอภิรดี ตันตราภรณ์
   (อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ณ นครเจนีวา)

   ด้านพลังงาน

   (1) หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล
   (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

   (2) นายการุณ กิตติสถาพร
   (อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์)

   (3) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
   (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

   (4) นายบรรพต หงส์ทอง
   (อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

   (5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
   (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.)

   (6) นายพละ สุขเวช
   (อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)

   (7) นายวิเศษ จูภิบาล
   (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)

   ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   (1) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
   (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ)

   (2) นางกอบกุล รายะนาคร
   (อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)

   (3) นายเจตน์ ศิรธานนท์
   (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

   (4) นางนิศากร โฆษิตรัตน์
   (อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

   (5) นางเรณู เวชรัชต์พิมล
   (รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

   (6) นายวิจารย์ สิมาฉายา
   (อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

   (7) นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
   (เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)

   ด้านสื่อสารมวลชน

   (1) พลเอก นภดล อินทปัญญา
   (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

   (2) นางจำนรรจ์ ศิริตัน
   (นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

   (3) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
   (เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

   (4) นางพิรงรอง รามสูต รณะนันท์
   (อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

   (5) นางวรรณี รัตนพล
   (นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประทศไทย (MAAT)

   (6) นายสำเริง คำพะอุ
   (นักหนังสือพิมพ์อาวุโส)

   (7) นายอรุณ งามดี
   (อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)

   ด้านสังคม

   (1) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
   (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

   (2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
   (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์)

   (3) นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
   (อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ)

   (4) นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
   (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

   (5) นายมงคล ณ สงขลา
   (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

   (6) นายสมพล เกียรติไพบูลย์
   (ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

   (7) คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์
   (นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

   ด้านอื่นๆ

   (1) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
   (อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก)

   (2) นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
   (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

   (3) นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
   (กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

   (4) หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
   (รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

   (5) นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ
   (กรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์)

   (6) นายเศรษฐา ศิระฉายา
   (ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส)

   (7) นายอณัส อมาตยกุล
   (กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย)

   ข้อ 3 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการสรรหาด้านต่างๆ ตามข้อ 2 รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ สรรหา


   ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2557

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 01:13 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์