ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'มหกรรมพลังรักประเทศ'ชูศักยภาพ-ลดเลื่อมล้ำคนพิการ

  ไทยรัฐออนไลน์6 ส.ค. 2557 15:17 น.
  SHARE

  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจัด "พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย : สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" แสดงพลังความสามัคคี ผ่านความสามารถของคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิของคนพิการ...

  นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นหน่วยงานหลักที่เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย ซึ่งประกอบด้วย เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ สตรี และสมาชิกในครอบครัว โดยประสานให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสรรค์ให้สังคมไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมให้กับประชาชนคนไทยทุกคน นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังมีภารกิจในการสร้างความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ และการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในสังคม จึงได้จัดงาน "พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย : สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขโดยการสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคม เสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างสรรค์ของคนในสังคมต่อคนพิการ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิของคนพิการ

  นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน ประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเพื่อสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน การแสดงความสามารถของเด็กพิการจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ และโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี  การแสดงดนตรี"สรรค์สร้าง สร้างสุข สำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม"โดยวงดนตรีฐานทัพเรือกรุงเทพมหานคร การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ร่วมพลังสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และการเสวนาหัวข้อ"ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย"และการประชุมสมัชชาเจตคติเชิงสร้างสรรค์สู่สิทธิคนพิการที่เป็นจริง

  ทั้งนี้ การจัดงาน"พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย : สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"ครั้งนี้ เป็นการแสดงพลังความสามัคคี ผ่านความสามารถของคนพิการ ทำให้สังคมได้ตระหนักถึงศักยภาพของคนพิการในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะนำข้อเสนอด้านนโยบายจากเวทีสมัชชาคนพิการ ไปกำหนดนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของคนพิการมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันต่อไป" นายวิเชียร กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พม.คนพิการพลังรักประเทศไทยวิเชียร ชวลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้