ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจคนกรุงเทพมีความสุขล้น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติว่า ผลการสำรวจสุขภาพจิตหรือความสุขของคนไทยในเดือน พ.ค.2557 จากการสอบถามคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตเท่ากับ 31.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.2557 พบว่า คะแนนความสุขลดลง 1.84 คะแนน โดยเมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตมากที่สุดที่ 34.15 คะแนน รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.21 คะแนน ภาคใต้ 33.19 คะแนน ภาคเหนือ 33.04 คะแนน และภาคกลาง 32.68 คะแนน

สำหรับสุขภาพจิตของผู้มีงานทำในเดือน พ.ค. เมื่อแยกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีคะแนนสุขภาพจิตสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านสุขภาพ ด้านการ สอน ด้านธุรกิจและการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 33.36 คะแนน 2.กลุ่มอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส 33.32 คะแนน และกลุ่มอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ 32.42 คะแนน

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาผู้มีงานทำที่เป็น ลูกจ้างจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า คะแนนเฉลี่ย สุขภาพจิตผู้ที่มีรายได้ยิ่งสูง สุขภาพจิตก็จะยิ่งสูงด้วย เห็นได้จากผู้ที่มีงานทำที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ได้คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตอยู่ที่ 34.56 คะแนน รองลงมาเป็นผู้มีรายได้ 30,001-40,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 33.92 คะแนน ผู้ที่มี รายได้ 20,001-30,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 33.86 คะแนน ผู้ที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีคะแนน สุขภาพจิตเฉลี่ย 31.29 คะแนน และผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,001 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 30.28 คะแนน

ส่วนสุขภาพจิตของผู้ว่างงานตามกลุ่มอายุพบว่า ผู้ว่างงานที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มอื่น รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 25-59 ปี มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด และเมื่อพิจารณาตามเพศของวัยผู้ใหญ่กลุ่มอายุ 25-59 ปี พบว่า เพศชายมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าเพศหญิง.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติว่า ผลการสำรวจสุขภาพจิตหรือความสุขของคนไทยในเดือน พ.ค.2557 จากการสอบถามคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป... 6 ส.ค. 2557 00:59 6 ส.ค. 2557 00:59 ไทยรัฐ