ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สธ.ทุ่ม 15 ล้าน บ.ตั้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ'รพ.บ้านหมอ'

  ไทยรัฐออนไลน์4 ส.ค. 2557 16:00 น.
  SHARE

  สธ.อาคารผู้ป่วยนอก"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา"ณ โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี หนุนความต้องการในการใช้งาน ดูแลชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง–ผู้พิการ...

  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารผู้ป่วยนอก"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา"ณ โรงพยาบาลบ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ

  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลฯ ถวายรายงานว่า ในปีงบประมาณ 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้านหมอ ขนาด 2 ชั้น โดยได้รับบริจาคพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลจากพ่อค้าและประชาชน 4 ไร่ 33 ตารางวา เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2554 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารว่า"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา"และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานบนอาคาร ชั้นที่ 1 ของอาคารฯ จัดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย ห้องตรวจ 4 ห้อง ห้องชันสูตร ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องยา ห้องคลอด ห้องรอคลอด ห้องผ่าตัด ห้องสังเกตอาการ ห้องให้คำปรึกษาสุขภาพจิต มุมนมแม่ คลินิกบริการ ศูนย์ประกันฯ ห้องบัตร และศูนย์ไกล่เกลี่ย ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุม และบริหารงาน โดยประชาชนได้ร่วมให้การสนับสนุนบริจาคเงินเพื่อใช้ปรับปรุงพื้นที่บริการ ทั้งอาคารใหม่และอาคารเก่า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานในปัจจุบัน อาทิ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องมือทันตกรรม เครื่องเอกซเรย์ การสร้างห้องกายภาพบำบัด และห้องเวชปฏิบัติชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5 ล้าน 7 แสนบาท โดยอาคารผู้ป่วยนอกเดิม ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นคลินิกเฉพาะโรค โดยเน้นโรคเรื้อรัง ห้องกายภาพ ห้องเวชปฏิบัติครอบครัว และเพิ่มจำนวนยูนิตทำฟันจาก 2 เป็น 4 ยูนิต

  ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง รับผิดชอบดูแลประชาชนในพื้นที่ประมาณ 44,000 คน มีผู้ใช้บริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยปีละ 110,000 ราย เฉลี่ยวันละ 300 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ผู้ป่วยในปีละ 2,500 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคกระเพาะอาหารและสำไส้อักเสบ ในปี 2557 มีอัตราครองเตียงร้อยละ 60-90 บริการที่มุ่งเน้นขณะนี้คือการพัฒนาบริการเชิงรุกลงสู่ชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดีประชาชน และจัดทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด เยี่ยมบ้านเพื่อดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง–ผู้พิการ และการพัฒนาคลินิกโรคเรื้อรังใกล้บ้านใกล้ใจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความพึงพอใจในทางที่ดีมากๆ เป็นไปตามแนวคิดของระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System)

  รพ.บ้านหมอเดิม เป็นสุขศาลาตำบลบ้านหมอ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 และเปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย โรงพยาบาลชุมชน 10 เตียง และ 30 เตียงตามลำดับ ได้รับบริจาคพื้นที่จากหลวงพัฒน์พงษ์พานิช 6 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ปัจจุบันมีบุคลากร 172 คน ประกอบด้วยแพทย์ประจำ 4 คน แพทย์หมุนเวียน 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 167 คน โดยมีผลการพัฒนาได้รับรางวัล อาทิ รางวัลสถานทำงานดีเด่นแห่งแรกในประเทศ โรงพยาบาล 5 ส ยอดเยี่ยม ระดับป้ายทอง ผ่านการพัฒนาและรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ปี 2550, 2553 และ2556 รางวัลสถานที่ทำงานดีเด่นด้านการให้บริการเป็นเลิศระดับ 5 ดาว จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีนายแพทย์ ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สธ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลบ้านหมอสระบุรีณรงค์ สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้