ข่าว
100 year

คลอดยุทธศาสตร์สกัดความรุนแรงเด็ก ผุดมาตรการป้องกันเยียวยาครบวงจร เน้นผูกพัน-จัดระบบเฝ้าระวัง

ทีมข่าวการศึกษา4 ส.ค. 2557 05:15 น.
SHARE

ดร.สายสุรี จุติกุล ประธานคณะอนุกรรมการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เปิดเผยว่า ความรุนแรงต่อเด็กเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และผลการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กถูกกระทำความรุนแรงทั้งทางกาย วาจาและเพศ จากบุคคลใกล้ชิด พ่อแม่ เพื่อน ครูอาจารย์ และคนในชุมชน อีกทั้งไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตั้งแต่ พ.ศ.2535 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน (พ.ศ.2557-2562) ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1.การป้องกันการกระทำความรุนแรง มีมาตรการทั้งในส่วนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว ครูอาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก โดยรณรงค์ให้ความรู้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน มีบริการปรึกษาแนะแนว สร้างระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เด็กอาจถูกกระทำความรุนแรง คัดกรองสื่อที่เหมาะสม 2.การคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรงและเป็นผู้กระทำความรุนแรง กรณีที่เด็กเป็นผู้ถูกกระทำต้องมีมาตรฐานสากลคุ้มครองเด็กอย่างครบวงจร เตรียมความพร้อมครอบครัว ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเด็กกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข กรณีเด็กเป็นผู้กระทำ ต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุเพื่อแก้ไขอย่างถูกจุดและป้องกันการกระทำซ้ำ 3.ด้านกฎหมาย ตราหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสมสอดคล้องอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องสร้างและพัฒนากลไกทางกฎหมายให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

4.กลไกระดับชาติ พื้นที่ และการบริหารจัดการ จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กเยาวชน เพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการสร้างระบบฐานข้อมูลระดับพื้นที่และระดับชาติ สร้างความเข้มแข็งในกลไกทุกระดับ และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสหวิชาชีพในการร่วมมือแก้ปัญหา 5.การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างกลไกหน่วยงานต่างๆ 6.พัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย และ 7.ความร่วมมือกับต่างประเทศรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยระดับทวิภาคี พหุภาคี และระดับภูมิภาคในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กทุกระดับ พร้อมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ร่างนโยบายดังกล่าวจัดทำเสร็จเรียบร้อยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ใหม่เร็วๆนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ความรุนแรงเด็กเยาวชนสายสุรี จุติกุลทางกายทางวาจาทางเพศช่วยเหลือ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้