คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 105/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง

ข่าว

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 105/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง

  ไทยรัฐออนไลน์

   23 ก.ค. 2557 23:15 น.

   คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง

   ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

   เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การดำนเนิการในการพัฒนาศักยภาพและการแก้ปัญหาสินค้ามันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง” เรียกโดยย่อว่า “นขมส.” โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   ๑.องค์ประกอบ
   ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
   ๑.๒ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ
   ๑.๓ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ
   ๑.๔ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นกรรมการ
   ๑.๕ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
   ๑.๖ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
   ๑.๗ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
   ๑.๘ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
   ๑.๙ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
   ๑.๑๐ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นกรรมการ
   ๑.๑๑ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการ
   ๑.๑๒ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการ
   ๑.๑๓ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นกรรมการ
   ๑.๑๔ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นกรรมการ
   ๑.๑๕ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการ
   ๑.๑๖ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ
   ๑.๑๗ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ
   ๑.๑๘ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่กำกับดูแลกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ๑.๑๙ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ๒.อำนาจหน้าที่
   ๒.๑ เสนอกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเกี่ยวกับสินค้ามันสำปะหลังต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสินค้ามันสำปะหลังสอดคล้องกันทั้งระบบและมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
   ๒.๒ อนุมัติแผนงาน โครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการผลิตแะการตลาดมันสำปะหลัง
   ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
   ๒.๔ พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการลานมัน โรงแป้ง และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อให้การบริหารจัดการมันสำปะหลังทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   ๒.๕ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
   ๒.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการด้านการผลิต การตลาด และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมันสำปะหลัง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   ๒.๗ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

   สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกรมการค้าภายใน

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 00:37 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์