ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ทหาร-นักวิชาการ-นักกฎหมาย ใครเป็นใครใน"สนช.2557"

  ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ 1 ส.ค. 2557 05:19 น.
  SHARE

  ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 200 คน มีทั้งที่เป็นทหาร นักวิชาการ นักกฎหมาย และตัวแทนของกลุ่มอาชีพต่างๆ ลองมาไล่เรียงดูว่าบุคคลเหล่านี้ มาจากตำแหน่งและหน้าที่การงานใดบ้าง

  1. นายกรรณภว์ ธนพรรคภวิน นักธุรกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง 2.พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร 3. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ อดีต ส.ว.ชุมพร 4. นายกล้านรงค์ จันทิก อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 5.นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 6.พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ และผอ.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) 7.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นักกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปกครอง อดีตกรรมการกฤษฎีกา 8. พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ 9. นายกิตติ วะสีนนท์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

  10. พลโท กิตติ อินทสร ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว 11. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 12.พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม 13. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ประธานเครือข่ายชาวนา ภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด 14. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ 15. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 16. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม 17. พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง รองเสนาธิการทหารอากาศ 18. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ 19. พลตํารวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  20.พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 21.พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์ อดีตที่ปรึกษากองทัพบก 22. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก 23. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก 24.นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา สายสรรหา 25. พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก 26. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 28.พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ตุลาการศาลทหารสูงสุด 29. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

  30. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ อดีตหน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด 31. พลตํารวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 32. นายชัชวาล อภิบาลศรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา 33. พลตรี ชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า 34. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ 35. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่2 36. นายชาญวิทย์ วสยางกูร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 37. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 38. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง  อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สรรหา) 39.พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติของ คสช.

  40. พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 41. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 42 .นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษา คสช. 43. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ กรรมการองค์การคลังสินค้า 44.นายดิสทัต โหตระกิตย์ รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 45. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง เสนาธิการทหารอากาศ 46. นายตวง อันทะไชย อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สรรหา) 47. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย 48. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ (9 ก.ย.56) 49. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

  50. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 51. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี นักเขียน สถาปนิก และนักวางผังเมือง นักธุรกิจ 52. พลเอก ทวีป เนตรนิยม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด 53. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ 54. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 55. พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 56. พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ 57. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาค 2 58.นายธานี อ่อนละเอียด กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 59. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เจ้ากรมยุทธการทหาร

  60. นายธํารง ทัศนาญชลี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 61. พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 62. พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ตท.10) 63. พลเอก ธีรเดช มีเพียร อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตประธานวุฒิสภา 64. พลเอก นพดล อินทปัญญา อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 65. พลเรือเอก นพดล โชคระดา รองเสนาธิการทหาร 66. นายนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 67. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 68. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา อดีต สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 69. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม 

  70. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ อดีตที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงมหาดไทย 71. พลโท นิวัติ ศรีเพ็ญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ 72. นางนิสดารก์ เวชยานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 73. นายนิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 74. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 75. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประธานสมาคมธนาคารไทย 76. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 77. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด 78. พลตํารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร. 79. นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  80. นายประมุท สูตะบุตร อดีต ผอ.อ.ส.ม.ท. 81. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 82.พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 83. นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ ก.พ. 84 พันตํารวจโท พงษ์ชัย วราชิต กรรมการบริหาร บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด 85.ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา 86. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 87. พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 88. คุณพรทิพย์ จาละ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 89. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  90. นายพรศักดิ์ เจียรณัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ,บึงกาฬ 91. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม รองปลัดกระทรวงกลา โหม 92. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 93. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ อดีตผู้ช่วย ผบ. ตร. 94. พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 95. พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร แม่ทัพน้อยที่ 1 96. นายพีระศักดิ์ พอจิต อดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 97. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เจ้าของโรงแรมปาร์คนายเลิศ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 98. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ 99. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ รองปลัดกระทรงกลาโหม

  100. พลอากาศเอกไพศาล สีตบุตร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ พี่ชายพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ. 101. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 102. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย อดีต รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 103. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 104.นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 105.พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน 106. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 107. นายมณเฑียร บุญตัน อดีต สมาชิกวุฒิสภาสรรหา 108. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 109. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

  110. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 111.พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ตุลาการศาลทหารสูงสุด 112. นายยุทธนา ทัพเจริญ อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 113. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 114. พลเอก ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 115. นายรัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 116. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ อดีต สมาชิกวุฒิสภาสรรหา 117. พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 118 . พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 119. พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  120. นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการกฤษฎีกา 121. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพฯ 122. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 123. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 124. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา 125. นายวิทยา ฉายสุวรรณ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 126. นายวิทวัส บุญญสถิตย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา 127. พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 128. พลเอก วิลาศ อรุณศรี ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ 129. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

  130. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 131. พลโท วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 132.นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 133. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 134. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร อดีตกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 135. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2549 ) 136. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 137. นายศิระชัย โชติรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ 138. พลเอก ศิริชัย ดิษกุล เสนาธิการทหาร 139. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

  140. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 141. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา 142. พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง 143. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 144. พลเอก สกล ชื่นตระกูล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก  145. นายสถิตย์ สวินทร อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ 146. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 147. นายสนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิต 148. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรมว.พาณิชย์ 149. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  150. นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา 151. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา 152. นายสมพร เทพสิทธา อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 153. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ที่ปรึกษาพิเศษคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 154. นายสมพล พันธุ์มณี อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา  155. พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 156. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 157.พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 158. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา 159. พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 160. นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  160. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ 162. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (1 ต.ค.54) 163. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีว วิทยาศาสตร์ (6 มี.ค.55), อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 164. นายสีมา สีมานันท์ กรรมการกฤษฎีกา (16 ต.ค.55) 165. พลโท สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล (1ต.ค.55) 166. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (1 เม.ย.57) 167.นายสุธรรม พันธุศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา 168. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (8 เม.ย.57) 169. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการอุดมศึกษา (30 ก.ค.56)

  170. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา  171. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก 172. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์  รองเสนาธิการทหารบก 173. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 174. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ 175. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง 176. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล หัวหน้านายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม 177. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช อดีตเลขาธิการวุฒิสภา 178. นางเสาวณี สุวรรณชีพ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 179. พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ อดีตที่ปรึกษารมว.กลาโหม  

  180. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์  ตุลาการศาลทหารสูงสุด 181. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา กาญจนบุรี 182. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 183. พลโท อดุลยเดช อินทะพงษ์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม 184. พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์ รองผู้อำนวยการส่วนงานการบริหารราชการ และประธานกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) 185. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 186. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาครัฐ 187. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 188. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 189.พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก

  190. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาครัฐ 191. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สคช.) 192. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา 193. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  194. นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 195. พลโท อําพล ชูประทุม ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก 196. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการทหารสูงสุด 197. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชา การทหารอากาศ 198. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย 199. พลเอก อู้ด เบื้องบน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม 200. พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57สนช.57สภานิติบัญญัติแห่งชาติทหารนักวิชาการอดีตสมาชิกวุฒิสภา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 20:20 น.