ข่าว
100 year

คำสั่ง คสช. ที่ 83/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ค. 2557 21:15 น.
SHARE

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 83/2557

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

....................................

ตามที่เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานองค์กรที่ปรึกษาหรือองค์กรคล้ายคลึงในต่างประเทศในภาคพื้นเอเซีย ๒ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียสบร้อย อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราข ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งให้นายนิพนธ์ เพ็ญจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนายการสำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สั่ง ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พุธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคสช.ที่ 83/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้