คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

คำสั่ง คสช. ที่ 51/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ไทยรัฐออนไลน์7 มิ.ย. 2557 08:01 น.
SHARE

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2557

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามที่ได้มีการจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 และการปรับปรุงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 34/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การติดตามสถานการณ์ และการควบคุมอำนาจ การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่งดังกล่าว เป็นไปด้วยคววามเรียบร้อย จึงให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศปก.คสช.) ดังนี้

1.องค์ประกอบ : อัตรากำลังพล จำนวน 52 นายดังนี้
1.1 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
1.2 พลเอก สกล ชื่นตระกูล เป็นหัวหน้าฝ่ายติดตามและประสานงาน
1.3 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดจากฝ่ายต่างๆ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ :
2.1 ติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ตลอดห้วง 24 ชม.
2.2จัดทำวงรอบข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวิเคราะห์และสรุปรายงานหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประจำทุกวัน ก่อนเวลา 08.00 พร้อมทั้งการรายงานด่วน รางานตามสถานการณ์และการรายงานตามห้วงระยะเวลา ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบตามความเหมาะสม และความจำเป็นของสถานการณ์
2.3 ปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

3. การสนับสนุน
3.1 ฝ่ายต่างๆของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3.2สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. สถานที่ในการปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก และตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

5. ให้ใช้โครงสร้างการจัดและอัตรากำลังพลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามผนวก ก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคสช.ที่ 51/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้