ข่าว

วิดีโอ

ปฏิรูปราชการครั้งใหม่

โดย ซี.12

การปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมามีทั้งส่วนดีส่วนเสียระคนกันไป สิ่งดีๆที่มีคุณประโยชน์เกิดขึ้น ขณะเดียวกันมีการแอบแฝงสอดไส้ในสิ่งที่เอื้อต่อประโยชน์ทางธุรกิจของผู้กุมอำนาจรัฐยุคนั้น

มาถึงตอนนี้การปฏิรูประบบราชการรอบใหม่กำลังเกิดขึ้นด้วยหลักคิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติและประชาชนจริงๆ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้รับหน้าที่เป็นแกนหลักในการปฏิรูปคราวนี้ ได้รายงานความก้าวหน้าในการปฏิรูประบบราชการให้สังคมทราบโดยสังเขปว่า

สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับทุกกระทรวงในการดำเนินการปฏิรูประบบราชการ โดยมีการนำข้อเสนอของสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปฏิรูประบบราชการและแนวทางจริยธรรมสร้างเมืองไทยให้มีความสุขมาใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการปฏิรูประบบราชการร่วมกัน

โดยมีเป้าหมายในเบื้องต้นที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ประชาชนของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเร่งด่วน โดยเน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ และลดช่องทางแสวงหาผลประโยชน์อันจะก่อให้เกิดการทำงานของข้าราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

ผู้บริหารระดับสูงของทุกกระทรวง ได้เข้าประชุมเพื่อร่วมกันปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้ และมีความเห็นร่วมกันที่จะร่วมมือกันปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของแต่ละกระทวงให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการนำภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่สามารถนำมาบูรณาการการทำงาน ร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนควบคู่กันไป และต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยเร็ว

จึงได้ร่วมกันกำหนดประเภท ชนิดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลสำเร็จของความตั้งใจในการปฏิรูปครั้งนี้ จะดำเนินการให้สำเร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน (กรกฎาคม-สิงหาคม 2557) และมอบหมายให้ทุกกระทรวงไปพิจารณาหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อกำหนดแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน รวมถึงการนำเสนอต่อประชาชนเพื่อรับรู้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความตั้งใจในการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ โดยได้กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้

ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จะทราบถึงรายละเอียดของการดำเนินการ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ในการดำเนินงานของแต่ละกระทรวง

จากนั้นเป็นช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ให้สำเร็จภายในเดือนสิงหาคม และสามารถดำเนินการได้ รวมถึงพร้อมที่จะให้บริการประชาชนได้ก่อนเดือนกันยายน 2557

เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ เกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 20 กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายจากทุกกระทรวงให้ทำหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความตั้งใจในการปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้ว่า

ในท้ายที่สุดคือความมุ่งมั่นที่จะให้ระบบราชการพัฒนาไปสู่ความมีจริยธรรมในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างจริงจัง.

“ซี.12”

6 ก.ค. 2557 10:19 6 ก.ค. 2557 10:19 ไทยรัฐ