ไลฟ์สไตล์
100 year

เปิดสถิติ 3 ปี 'เจ้าหน้าที่ สธ.' ทุจริต 44 ราย

ไทยรัฐออนไลน์4 ก.ค. 2557 11:57 น.
SHARE

กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมนายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ติวเข้มกฎหมายในการปฏิบัติงานรักษาวินัย เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ ปลัด สธ.เผยสถิติในปี 2550-2553 มี จนท.ทุจริต 44 ราย...

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอบรมผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกระดับ จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ และปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต สนองคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ข่าวแนะนำ

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันยังไม่เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังทวีความรุนแรง มีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบขึ้นมากเรื่อยๆ จากผลการจัดอันดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน โดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยมีคะแนนดัชนีลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2554 อยู่ในระดับต่ำที่ 32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน ปี พ.ศ.2555 มี 37 คะแนน ในปี พ.ศ.2556 ลดลงเหลือ 35 คะแนน สะท้อนให้เห็นประเทศไทยยังมีปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จะต้องเร่งแก้ไขป้องกันเป็นการด่วน

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในส่วนกลางเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง และจะขยายไปยัง 12 เขตบริการสุขภาพในภูมิภาค และในกรุงเทพมหานครด้วย โดยขณะนี้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในระยะที่ 2 พ.ศ.2557-2560 มี 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต เน้นปรับเปลี่ยนฐานคิดและใช้หลักธรรมะเข้ามาช่วย ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จะฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อให้เป็นหูเป็นตาในการสอดส่องต่อต้านทุจริตในพื้นที่ 3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวังทุจริต 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ในกลุ่มยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ให้โปร่งใส และ 5. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมาย แนวปฏิบัติ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จากการวิเคราะห์ปัญหาทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข ในช่วง พ.ศ.2550-2553 พบเจ้าหน้าที่กระทำผิด รวม 44 คน ส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเงิน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายภาส ภาสสัทธา อดีตรองเลขาธิการฯ ป.ป.ช. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ มั่นใจว่าหากบุคลากรมีความเข้าใจปัจจัยสาเหตุการเกิดคอร์รัปชันที่ถูกต้อง ครบถ้วน โอกาสการทุจริต ไม่โปร่งใสก็จะลดลง นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้ในที่สุด นายแพทย์ณรงค์กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สธ.เจ้าหน้าที่ทุจริต44 รายสถิติสาธารณสุขณรงค์ สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 12:44 น.