ข่าว

วิดีโอ

พม.รุกพัฒนาสวัสดิการชุมชนรับอาเซียน

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พม.นำเสนอยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) พ.ศ.2557-2559 มีแผนเร่งด่วน ดังนี้ 1.พัฒนาทักษะการประกอบการและเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายของ พม. 2.พัฒนามาตรการด้านสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพขึ้น เช่น เด็กที่ย้ายตามบิดามารดา คนไร้สัญชาติ 3.พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ 4.การดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 5.ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอาเซียน และ 6.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหาในท้องถิ่นและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของส่วนกลาง.

จากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พม.นำเสนอยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) พ.ศ.2557-2559 ... 4 ก.ค. 2557 01:41 4 ก.ค. 2557 01:41 ไทยรัฐ