ข่าว

วิดีโอ

เคาะประเมินคงสภาพวิทยฐานะทุก 3 ปี ไม่ผ่านสามรอบมีสิทธิ์ถูกเชิญพ้นราชการ ก.ค.ศ.เร่งคลอดเกณฑ์รองรับ

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้และความสามารถ ความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญ หรือการประเมินคงสภาพวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับวิทยฐานะไปแล้วทุกตำแหน่ง ตามมาตรา 55 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ว่า ขณะนี้คณะทำงานได้ข้อสรุปแล้วว่าการประเมินคงสภาพวิทยฐานะจะประเมินทุก 3 ปีหลังจากได้รับวิทยฐานะไปแล้ว ซึ่งแนวทางการประเมินจะไม่เพิ่มภาระงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจะเป็นการประเมินตามภาระงานปกติที่ได้ดำเนินการมาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในแต่ละวิทยฐานะ โดยการประเมินจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพราะจะพิจารณางานที่ได้ปฏิบัติในหน้าที่

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะมีผ่านและไม่ผ่าน โดยการผ่านประเมินจะแบ่งออกเป็นพอใช้ ดี ดีมาก และดีเด่น คณะกรรมการที่ประเมินจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกประเมิน ซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้ดูแลตามหลักการกระจายอำนาจและควบคุม โดยการประเมินต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมดูตามผลงานจริง ไม่สามารถวิ่งเต้นช่วยเหลืออะไรได้ ทั้งนี้หาก ก.ค.ศ.ทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งฯเสร็จ ต้องนำเข้า อ.ก.ค.ศ.ระบบที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบ เพื่อรอเสนอ รมว.ศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ไม่ผ่านการประเมินครั้งแรกจะต้องเข้ารับการอบรมและพัฒนาเพื่อรับการประเมินครั้งที่สอง หากไม่ผ่านอีกก็ต้องงดเงินวิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่ง และสุดท้ายหากไม่ผ่านการประเมินครั้งที่สาม ก็ต้องให้ออกจากราชการ ดังนั้น ก.ค.ศ.ต้องร่างหลักเกณฑ์การอบรมและพัฒนาเพิ่มสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน และร่างหลักเกณฑ์การงดเงินประจำตำแหน่งหรือเงินวิทยฐานะ มาตรการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินครั้งที่สอง รวมทั้งจัดทำร่างหลักเกณฑ์การให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินทั้งสามครั้งออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (6) ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ.

สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะมีผ่านและไม่ผ่าน โดยการผ่านประเมินจะแบ่งออกเป็นพอใช้ ดี ดีมาก และดีเด่น คณะกรรมการที่ประเมินจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกประเมิน ... 4 ก.ค. 2557 01:30 4 ก.ค. 2557 01:30 ไทยรัฐ