ข่าว

วิดีโอ

มอ.ภูเก็ต เปิด 'ห้องปฏิบัติการบนเครื่องบิน' ป้อนบุคลากรตลาดการบิน

ม.อ.ภูเก็ต เปิดห้องปฏิบัติการให้บริการบนเครื่องบินแห่งแรก หวังเสริมเขี้ยวเล็บและผลิตบุคลากรป้อนตลาดการบิน...

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.57 ที่อาคาร 2 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการให้บริการบนเครื่องบิน หรือ PSU Terminal เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการบริการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว โดยมีคณบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ตรังและภูเก็ต ผู้แทนจากภาคส่วนธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วม

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการบิน การคมนาคมขนส่งทางอากาศ และเกิดเสรีทางการบิน ประกอบกับปัจจุบันมีสายการบินของเอกชนในประเทศเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านการบินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การผลิตบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ ม.อ.ตระหนักถึงความต้องการบุคลากรที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการสร้างอาคารผู้โดยสารจำลอง (PSU Terminal) และเครื่องบินจำลอง (PSU Airlines) ที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบินในอาคารผู้โดยสารและการให้บริการบนเครื่องบิน โดยอาคารผู้โดยสาร PSU Terminal ได้ออกแบบให้มีพื้นที่นั่งพักสำหรับผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง เคาน์เตอร์เช็กอิน และเคาน์เตอร์ตรวจสอบการผ่านขึ้นเครื่องบิน-ห้องปฏิบัติการ PSU Airlines เป็นการจำลองเครื่องบินโบอิ้งรุ่นใหม่ล่าสุด Boeing Next Generation 737-800 อย่างเสมือนจริง มีกระจกหน้าต่างปรับแสงอัตโนมัติ-ติดตั้งจอด้านหลังเบาะ 40 ที่นั่ง ที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ครัวเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ห้องน้ำผู้โดยสาร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมงานบริการวิชาการผ่านการจัดอบรมให้แก่ผู้สนใจและรองรับการเป็นสนามทดสอบให้แก่สายการบินต่างๆ ในการสอบคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

รศ.ดร.ปรารถนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ม.อ.ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFTA) ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารของบริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน เมื่อวันที่ 7 มี.ค.56 โดยบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด จะสนับสนุนด้านวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อการเปิดหลักสูตรอบรมให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกผู้สนใจ โดยคณะให้ความร่วมมือผ่านการมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรของบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด นอกจากนี้ คณะยังได้รับแต่งตั้งจากองค์การการบินระหว่างประเทศ (IATA) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม IATA ATC: International Air transport Association Authorized Training Center ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติด้านธุรกิจการขนส่งทางอากาศที่มีสมาชิกเป็นสายการบินทั่วโลกกว่า 240 สายการบิน และเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการอบรมเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ.

ม.อ.ภูเก็ต เปิดห้องปฏิบัติการให้บริการบนเครื่องบินแห่งแรก หวังเสริมเขี้ยวเล็บและผลิตบุคลากรป้อนตลาดการบิน... 3 ก.ค. 2557 17:00 3 ก.ค. 2557 18:03 ไทยรัฐ