ข่าว

วิดีโอ

สบเตี๊ยะ..โมเดล ปลอดพิษสุนัขบ้า

นางสาวสุวิมล บุญทารมณ์ หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารองค์กรและระดมทุน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เผยว่า สถิติการเสียชีวิตของคนจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในเอเชียและแอฟริกามีไม่ต่ำกว่าปีละ 55,000 คน และการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคมักจะใช้วิธีฆ่าสัตว์ เป็นการทารุณสัตว์ แต่ยังไม่ช่วยแก้ปัญหาการระบาดของโรคได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประกาศให้อาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2020 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกับ กรมปศุสัตว์, องค์กรส่วนท้องถิ่น, องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE), องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอาเซียน (ASEAN) จัดโครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies free zone) ขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรพิทักษ์สัตว์ฯ


สำหรับประเทศไทยได้ทำโครงการนำร่องที่ตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งตลอดระยะเวลา 7 ปี สัตวแพทย์และอสม.จะฉีดวัคซีนให้สุนัข-แมว ในตำบลสบเตี๊ยะ ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 2,300 ตัว ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล ผู้ก่อตั้งล้านนาด๊อกเวลแฟร์ บอกว่า การฉีดวัคซีนอย่างเดียว ไม่สามารถควบคุมโรคดังกล่าวให้ปลอดไปจากพื้นที่ได้“ต้องทำหมันควบคู่กันด้วย เพื่อไม่ให้สุนัขแมวมีจำนวนมากเกิน จนกลายเป็นสัตว์จรจัด และหลังจากทำหมันแล้ว เพื่อความสะดวกในการเฝ้าติดตาม สัตว์แต่ละตัวจะต้องมีการจดบันทึก ทำทะเบียน ติดรูป อยู่พิกัดไหนในความดูแลของใคร และหลังการฉีดวัคซีน 3-4 เดือน จะต้องมีการเจาะเลือดสัตว์ส่งต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหาภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป เนื่องจากกรมปศุสัตว์ไทยยังไม่มีเครื่องมือตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ได้.

นางสาวสุวิมล บุญทารมณ์ หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารองค์กรและระดมทุน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เผยว่า สถิติการเสียชีวิตของคนจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในเอเชียและแอฟริกามีไม่ต่ำกว่าปีละ 55,000 คน... 2 ก.ค. 2557 14:23 2 ก.ค. 2557 14:24 ไทยรัฐ