Thairath Logo
กีฬา

หนุน "จีน-รัสเซีย" ใช้เงินท้องถิ่น ธปท.ชี้ลด "ดอลลาร์-ยูโร" ผันผวน

Share :

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงข้อตกลงระหว่างรัสเซียและจีนที่จะลดใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯซื้อขายสินค้า และใช้เงินสกุลท้องถิ่นระหว่างกันแทนว่า ในปัจจุบันเงินหยวนมีบทบาทในเวทีการชำระเงินโลกทั้งการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้มีผู้สนใจใช้เงินหยวนในธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น อาทิ กรณีอังกฤษเสนอตัวเป็นศูนย์กลางการชำระดุลสกุลเงินหยวน หรือกรณีรัสเซียตกลงกับจีนในการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างกัน

ทั้งนี้ ธปท.มองว่าหากประชาชนของจีนและรัสเซีย มีความคุ้นเคยในการชำระเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างกันมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้เงินสกุลท้องถิ่นให้กับภูมิภาคอื่นๆของโลก โดยนอกจากอังกฤษที่มีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน (quote) เงินหยวนกับเงินปอนด์โดยตรง ยังมีการกำหนดราคาระหว่างเงินออสเตรเลียดอลลาร์ เงินริงกิตของมาเลเซีย เงินรูเบิลรัสเซีย หรือแม้แต่เงินบาทของไทยโดยตรงกับเงินหยวนด้วย ซึ่ง ธปท.ตระหนักว่า เงินหยวนที่มีแนวโน้มว่าจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต และได้พยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มหันมาใช้เงินหยวนในการค้าและการลงทุนมากขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และลดผลกระทบจากความผันผวนของเงินสกุลหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินยูโรของสหภาพยุโรป.

อ่านเพิ่มเติม...
จันทวรรณ สุจริตกุลธปท.รัสเซียจีนเงินหยวนบทบาทการลงทุน