ข่าว

วิดีโอ

กองบาลีโกอินเตอร์เตรียมจัดสอบที่สหรัฐอเมริกา

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และเจ้าคณะภาค 5 กล่าวภายหลังการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่วัดปากน้ำฯ ว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานการประชุมมอบให้ตนสรุปข้อมูลการจัดสอบบาลีสนามหลวงให้กับพระธรรมทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งต่อไป ซึ่งขณะนี้มีการตรวจสอบ และสรุปข้อมูลผู้ที่จะเข้าสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจัดสอบบาลีสนามหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกา จะให้เปิดสอบได้ตั้งแต่ประโยคเปรียญธรรม (ป.ธ.) 1-2 จนถึง ป.ธ.5 ประโยค ซึ่งถือว่าเป็นกรณีพิเศษ เพราะปกติแล้วการสอบตั้งแต่ประโยคป.ธ.5 ขึ้นไป จะต้องเข้ามาสอบที่ส่วนกลางเท่านั้น

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า จำนวนของผู้เข้าสอบนั้น สำนักงานแม่กองบาลีฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีพระธรรมทูตที่มีคุณสมบัติครบกว่า 50 รูป นอกจากนี้ เมื่อมีการจัดสอบบาลีที่สหรัฐอเมริกาแล้ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทางสำนักงานแม่กองบาลีฯ จึงเตรียมที่จะเปิดศูนย์การเรียนบาลีขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ส่วนสถานที่นั้นจะต้องมีการหารือกันต่อไปว่าจะตั้งขึ้นที่วัดใด.

เมื่อมีการจัดสอบบาลีที่สหรัฐอเมริกาแล้ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทางสำนักงานแม่กองบาลีฯ จึงเตรียมที่จะเปิดศูนย์การเรียนบาลีขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ส่วนสถานที่นั้นจะต้องมีการหารือกันต่อไปว่าจะตั้งขึ้นที่วัดใด ... 2 ก.ค. 2557 02:17 2 ก.ค. 2557 02:17 ไทยรัฐ