ข่าว

วิดีโอ

สตูลเร่งแก้ไขแรงงาน'ต่างด้าว-ค้ามนุษย์'

จ.สตูล เร่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตามนโยบาย คสช. ยันต้องมีศูนย์ทะเบียนแรงงานเบ็ดเสร็จ "วันสต็อปเซอร์วิส"

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ศาลากลาง จ.สตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผวจ.สตูล นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ที่เชื่อมโยงสัญญาณมาจาก บก.กองทัพไทยเพื่อติดตามผลดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยมีสาระสำคัญคือการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าว และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะเร่งจดทะเบียนแรงงานประมงใน 22 จังหวัดที่มีชายทะเล เป็นลำดับแรก จากนั้นจะได้ขยายไปจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

รองผวจ.สตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล เป็น 1 ใน 22 จังหวัดชายทะเล ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตามนโยบาย คสช. โดยตนจะนำคณะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ รูปแบบ วิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่เปิดให้บริการดังกล่าว นำมาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อให้แรงงานที่จดทะเบียนได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย.

จ.สตูล เร่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตามนโยบาย คสช. ยันต้องมีศูนย์ทะเบียนแรงงานเบ็ดเสร็จ "วันสต็อปเซอร์วิส" 1 ก.ค. 2557 15:16 1 ก.ค. 2557 16:18 ไทยรัฐ