ข่าว

วิดีโอ

สธ.ขาย 'บัตรประกันสุขภาพชั่วคราว' ให้ 'ต่างด้าว' 3 สัญชาติ

สธ.ออกประกาศขาย 'บัตรประกันสุขภาพชั่วคราว' ให้ 'ต่างด้าว' 3 สัญชาติ ราคา 500 บาท มีอายุคุ้มครอง 3 เดือน และราคา 900 บาท อายุคุ้มครอง 6 เดือน แจงสามารถซื้อบัตรใหม่เพื่อต่ออายุได้...‏

นพ.บัญชา ค้าของ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 เรื่อง การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว และผู้ติดตาม เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน   

นพ.บัญชา กล่าวต่อว่า ในการดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เช่น กลุ่มที่ได้รับผ่อนผันอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยที่ จ.สมุทรสาคร กำหนดอัตราค่าบริการ 2 อัตรา คือ อัตรา 1,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย ค่าตรวจสุขภาพคนละ 500 บาท และค่าบัตรประกันสุขภาพ 500 บาท อายุคุ้มครอง 3 เดือน และอัตรา 1,400 บาท ประกอบด้วย ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท และค่าบัตรประกันสุขภาพราคา 900 บาท มีอายุคุ้มครอง 6 เดือน กรณีที่บัตรหมดอายุ ให้สามารถซื้อใหม่ได้ โดยใช้ใบรับรองแพทย์เดิมประกอบหลักฐานด้วย แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี โดยจะนำอัตรานี้ขยายผลไปใช้ยังจังหวัดรอบ 2 อีก 22 จังหวัด ในรูปแบบคล้ายกับจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 

อย่างไรก็ตาม นพ.บัญชา ยังระบุอีกว่า ในระยะต่อเนื่องหลังการผ่อนผัน และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตามการนำเข้าปกติ 3 สัญชาติในจังหวัดต่างๆ ของไทย กระทรวงสาธารณสุขจะให้บริการตรวจสุขภาพและออกบัตรประกันสุขภาพให้ ในอัตรารายละ 2,100 บาท ประกอบด้วย ค่าตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจหาเชื้อวัณโรค เป็นเงิน 500 บาท และบัตรประกันสุขภาพราคา 1,600 บาท มีอายุคุ้มครอง 1 ปี จะได้รับบริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย การป้องกันควบคุมโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งการให้ต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ นอกจากจะให้ผลดีต่อต่างด้าวจะได้รับบริการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกับคนไทยแล้ว จะส่งผลดีในระบบการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดของประเทศไทยให้คงประสิทธิภาพไว้ ขณะที่ทุกจังหวัดได้ทยอยดำเนินการเป็นไปตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.

สธ.ออกประกาศขาย 'บัตรประกันสุขภาพชั่วคราว' ให้ 'ต่างด้าว' 3 สัญชาติ ราคา 500 บาท มีอายุคุ้มครอง 3 เดือน และราคา 900 บาท อายุคุ้มครอง 6 เดือน แจงสามารถซื้อบัตรใหม่เพื่อต่ออายุได้...‏ 1 ก.ค. 2557 09:25 1 ก.ค. 2557 09:46 ไทยรัฐ