ข่าว

วิดีโอ

ชง "อดุลย์" ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะที่กำกับดูแลงาน สคบ.จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ).นัดแรก โดยฝ่ายบริหาร สคบ.จะเสนอให้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ โดยรวมงานของด้านการคุ้มครองของทุกกระทรวงเข้ามาดูแลผู้บริโภคอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันยังเสนอตั้งกองทุนเยียวยาผู้บริโภคมาช่วยเหลือดูแลค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคในกรณีที่ฟ้องร้องค่าเสียหาย แต่คดียังไม่สิ้นสุดด้วย

“การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติจะมีหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานศูนย์ และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยหากผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว จะเร่งเสนอให้ คสช.พิจารณาเห็นชอบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทันที คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นเมื่อมีศูนย์เกิดขึ้นจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ”

ขณะเดียวกันยังจะเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ยังค้างอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภคยุทธศาสตร์ 2.การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 3.การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการสื่อสารสาธารณะ ยุทธศาสตร์ 4.การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ และ 5.การส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม.

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะที่กำกับดูแลงาน 1 ก.ค. 2557 01:44 1 ก.ค. 2557 03:27 ไทยรัฐ