วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปชช.' ไม่กังวลท่าทีนานาชาติ หลังถูกตอบโต้รัฐประหาร

"นิด้าโพล" เผย ประชาชนไม่กังวลท่าทีนานาชาติตอบโต้รัฐประหารไทย ชี้อาเซียน-จีน-ญี่ปุ่นน่าไว้วางใจเป็นมิตรไทยมากสุด

วันที่ 29 มิ.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความกังวลใจของประชาชนต่อท่าทีของนานาชาติกับการทำรัฐประหารในประเทศไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2557 กรณีศึกษาจากประชาชนที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง กระจายทั่วทุกภูมิภาค และอาชีพ เกี่ยวกับความกังวลใจและความไว้วางใจต่อท่าทีนานาประเทศ ภายหลังการทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค

จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random  Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 จากผลการสำรวจ

เมื่อถามถึงความกังวลใจของประชาชนต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกา (USA) ในการตอบโต้การทำรัฐประหารในประเทศไทยด้วยการระงับความช่วยเหลือทางด้านความมั่นคงและทางทหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.96 ระบุว่า ไม่กังวลใจเลย รองลงมา ร้อยละ 18.78 ระบุว่า ค่อนข้างกังวลใจ ร้อยละ 16.47 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวลใจ มีเพียง ร้อยละ 8.55 ที่ระบุว่า กังวลใจมาก และร้อยละ 0.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงความกังวลใจของประชาชนต่อท่าทีของสหภาพยุโรป (EU) ในการตอบโต้การทำรัฐประหารในประเทศไทยด้วยการระงับการลงนามข้อตกลงระหว่างประเทศ และระงับการมาเยือนไทยของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.24 ระบุว่า ไม่กังวลใจเลย รองลงมา ร้อยละ 21.74 ระบุว่า ค่อนข้างกังวลใจ ร้อยละ 15.75 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวลใจ มีเพียง ร้อยละ 10.95 ที่ระบุว่า กังวลใจมาก และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความกังวลใจของประชาชนต่อการที่สหรัฐอเมริกา (USA) ปรับลดอันดับประเทศไทยสู่ระดับต่ำสุด ในรายงานการค้ามนุษย์ 2014 โดยให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศซีเรียและเกาหลีเหนือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.93 ระบุว่า ไม่กังวลใจเลย รองลงมา ร้อยละ 27.10 ระบุว่า ค่อนข้างกังวลใจ ร้อยละ 19.90 ระบุว่า กังวลใจมาก ร้อยละ 13.19 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวลใจ และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายสุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อประเทศหรือกลุ่มประเทศที่น่าไว้วางใจและเป็นมิตรกับประเทศไทยมากที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.09 ระบุว่า เป็นกลุ่มในประเทศอาเซียน รองลงมา ร้อยละ 32.69 ระบุว่า เป็นประเทศจีน ร้อยละ 11.91 ระบุว่า เป็นประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 3.12 ระบุว่า เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 1.84 ระบุว่า เป็นประเทศออสเตรเลีย ร้อยละ 1.20 ระบุว่า เป็นกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ร้อยละ 0.72 ระบุว่า เป็นประเทศอื่นๆ ได้แก่ ภูฏาน เกาหลี แคนาดา รัสเซีย และประเทศคู่ค้า ร้อยละ 1.12 ระบุว่า ไม่มีประเทศใดเลย ที่น่าไว้วางใจ ร้อยละ 6.31 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

"นิด้าโพล" เผย ประชาชนไม่กังวลท่าทีนานาชาติตอบโต้รัฐประหารไทย ชี้อาเซียน-จีน-ญี่ปุ่นน่าไว้วางใจเป็นมิตรไทยมากสุด 29 มิ.ย. 2557 11:13 29 มิ.ย. 2557 11:43 ไทยรัฐ